IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

IAF svarar på remiss om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring, enligt betänkandet i SOU 2020/37, presenterar flera reformer av arbetslöshetsförsäkringen. IAF instämmer i de reformbehov som utredningen har identifierat och instämmer även i de förslag som har lämnats i betänkandet. Det finns däremot ett antal frågor som behöver analyseras mer innan lagstiftaren beslutar om ett nytt regelverk.

Remissvar om betänkandet Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35).

Remissvar om samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att utöva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna.

Remissvar om kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

IAF har tagit del av förslagen i promemorian utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga invändningar mot förslagen.

Remissvar om språkplikt för rätt till försörjningsstöd

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppdrag att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. IAF har inga invändningar mot den föreslagna lagändringen.

Remissvar om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid

IAF anser att den föreslagna lydelsen av nya 22 c § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är mycket otydlig. Det är därför önskvärt att den föreslagna lydelsen kan få en tydligare utformning där det framgår direkt av bestämmelsen att det inte ska ske någon samordning av dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning vid deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid.

Remissvar om stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ställer sig positiv till utredningsförslaget.

Remissvar om styrkraft i funktionshinderspolitiken

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ser positivt på utredningens intention med den föreslagna styrningen av funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). IAF avstyrker dock vissa förslag i kapitel 6.1.3 om myndigheters grundläggande ansvar.

Remissvar om översynen av F-skattesystemet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen i betänkandet F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31). IAF:s bedömning är att förslagen är väl avvägda utifrån myndighetens uppdrag.

Remissvar om införande av etableringsjobb

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen i departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13).

Remissvar om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2).

Remissvar om betänkandet av 2018 års skogsbrandsutredning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av förslagen i betänkandet av 2018 års skogsbrandsutredning(SOU 2019:7) och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Regeringens pm Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

IAF har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Remissvar om beredskapsåtgärder vid ett avtalslöst brexit

IAF ser positivt på förslagen på åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit.

Delbetänkandet SOU 2018:49 om F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor

IAF delar utredningens bedömning att det finns skäl att överväga ändringar i bestämmelserna om F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen avseende falska egenföretagare men inte när det gäller egenanställning eller liknande.

Betänkandet SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst

IAF:s remissvar begränsar sig till betänkandets förslag om ett undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. IAF avstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Förslag till förordningsändringar till följd av proposition om moderna regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

IAF har inte några synpunkter på förslaget att allmän åklagare ska ges i uppgift att inleda förfaranden om hävning av en registrering som strider mot allmänna intressen.

Betänkandet SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen

IAF har tidigare i ett delyttrande den 22 februari 2018 avseende delar av betänkandets förslag ansett att förslagen kommer att gynna jämställdheten i arbetslivet.

Regeringens promemoria om Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

IAF har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.