IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

IAF har tagit del av promemorian och har utifrån myndighetens ansvarsområde inte några synpunkter på förslagen.