IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Information om hur IAF behandlar personuppgifter

Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är personuppgiftsansvarig för.

Information om hur IAF behandlar personuppgifter

IAF är en statlig myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och delar av regelverket om ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. För att kunna utföra sitt uppdrag måste IAF behandla en mängd olika personuppgifter.

IAF:s behandling av personuppgifter sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), dataskyddslagen (2018:218), lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen samt förordningen (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

IAF (org.nr 202100-5414) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs vid myndigheten.

Dataskyddsombud för IAF är Niklas Wallentin. Dataskyddsombudet nås på iaf@iaf.se.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, Du kan också begära rättelse, överföring, göra invändningar mot behandlingen, begära radering av uppgifter och begära att vi begränsar behandlingen under utredningen.

Du kan också ha rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till någon annan organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss och till de behandlingar som sker med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta IAF på iaf@iaf.se eller skriva till oss på adressen:

IAF

Box 210

641 22 Katrineholm

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

IAF:s olika behandlingar av personuppgifter

Syftet med IAF:s behandling av personuppgifter rörande arbetssökande är att utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, följa upp arbetslöshetsförsäkringen och framställa statistik inom området.

De rättsliga grunderna för behandlingen utgörs av myndighetsutövning och allmänt intresse.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas om dig som arbetssökande som har eller haft arbetslöshetsersättning eller som är eller har varit anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program:

 • Uppgifter som identifierar personer såsom namn, personnummer.
 • Uppgifter om utbetalningar av ersättning, ersättningsperioder, beslut och andra omständigheter av betydelse för ärenden inom området för IAF:s tillsyn och uppföljning.

Känsliga uppgifter såsom hälsa, och lagöverträdelser kan komma att behandlas när dessa är av betydelse för IAF:s tillsyn och uppföljning.

Ändamålet med behandlingen är att föra register över arbetslöshetskassorna enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna samt att uppnå en säker identifiering när du använder IAF:s system såsom Mina sidor. IAF behandlar också personuppgifter om kontaktpersoner vid arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra organisationer som IAF samverkar med för att kunna utföra IAF:s tillsynsuppdrag, göra uppföljningar och utveckla verksamheten.

De rättsliga grunderna för behandlingen utgörs av myndighetsutövning och allmänt intresse.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas om dig som arbetar på en arbetslöshetskassa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller vid någon annan myndighet eller organisation som IAF samverkar med;

 • Namn
 • Befattning
 • Kontaktuppgifter till arbetet

För anställda och innehavare av uppdrag vid en arbetslöshetskassa kan behandlingen också innefatta personnummer.

Ändamålet med behandlingen är att informera om myndighetens verksamhet och verksamhetsområde.

Den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Behandlingen kommer då att upphöra.

Följande kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas om dig som har valt att prenumerera på IAF:s nyhetsbrev;

 • E-postadress

Uppgifterna tas bort när du avslutar din prenumeration.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga och fatta beslut i ett ärende eller att tillvarata myndighetens intressen i uppkomna tvister. De rättsliga grunderna för behandlingen utgörs av myndighetsutövning och allmänt intresse.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas om dig som har ansökt om intyg för att ta med ersättning till ett annat EU/EES-land, ansökt skadestånd vid IAF eller som har något annat ärende med IAF;

 • Uppgifter nödvändiga för säker identifiering och kontaktuppgifter såsom, namn, personnummer telefonnummer, e-postadress och adress.
 • Uppgifter av betydelse för att handlägga och besluta i ärendet. Känsliga uppgifter såsom t.ex. uppgifter om hälsa kan komma att behandlas när det är absolut nödvändigt för att handlägga din ansökan.

Dina personuppgifter behandlas för att IAF ska kunna handlägga din ansökan och utfärda intyg om att ta med sig sin ersättning till ett annat EU/EES-land respektive handlägga och fatta beslut om ditt skadestånd samt följa upp och kontrollera sin handläggning av ditt ärende. IAF kan också behöva behandla personuppgifter i ärenden för att tillvarata sin rätt i tvister.

Ändamålet med behandlingen är upphandling, hantera och följa upp avtal samt ekonomihantering.

Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal och rättslig skyldighet.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas om dig som har ett leverantörsavtal med IAF eller som arbetar eller är uppdragstagare i en organisation som har ett leverantörsavtal med IAF eller som har lämnat anbud i en upphandling;

 • Uppgifter nödvändiga för säker identifiering och kontaktuppgifter såsom, namn, befattning, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress.
 • Uppgifter av betydelse för att bedöma ett anbud i en upphandling , såsom uppgifter i CV, utbildning, tidigare yrkeserfarenhet etc.

Uppgifterna om dig har du själv eller din arbetsgivare/uppdragsgivare lämnat till IAF.

Ändamålet med behandlingen är att administrera din anställning och din lön, uppfylla de skyldigheter som följer av lag och kollektivavtal, utveckla och följa upp verksamheten.

De rättsliga grunderna för behandlingen utgörs av rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal samt myndighetsutövning och allmänt intresse.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas om dig som är eller har varit anställd vid IAF;

 • Namn och personnummer.
 • Uppgifter kopplade till anställningsavtal och urval för anställning såsom meriter tidigare erfarenhet, betyg, CV, personligt brev.
 • Uppgifter av betydelse för ledighet, lön, förmåner och annan ersättning behandlas såsom uppgifter om hälsa och uppgift om barn och deras ålder.

Även andra känsliga uppgifter än hälsa kan komma att behandlas i enskilda fall när det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sin skyldighet enligt lag och kollektivavtal t.ex. i samband med deltagande i en rehabiliteringsprocess och vid anpassningar av arbetsmiljön.

IAF behandlar personuppgifter i samband med att du söker arbete hos oss.  Ändamålet med behandlingen är att administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

De rättsliga grunderna för behandlingen utgörs av myndighetsutövning och allmänt intresse.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas om dig när du söker arbete vid IAF:

 • Namn och personnummer
 • Uppgifter för urval för anställning såsom meriter, tidigare erfarenhet, betyg, CV och uppgifter i personligt brev.