IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Skadestånd från staten

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) eller Justitiekanslern (JK) kan pröva om du har rätt till skadestånd när du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada. Vid skadestånd handlar det om prövning enligt statens frivilliga skadereglering enligt förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

IAF prövar ärenden där du anser att arbetslöshetskassan har lämnat felaktig information till dig eller brustit i handläggningen av ditt ärende. Justitiekanslern prövar ärenden där du anser att beslut är felaktiga eller när anmälan avser lång handläggningstid.

Att begära skadestånd

Om du vill begära skadestånd från staten ska du:

  • skriva en begäran om skadestånd och en kort beskrivning av vad som hänt i ärendet,
  • redogöra för vilka omständigheter du hänvisar till för att styrka vad som har hänt,
  • precisera ett belopp.

Tänk på att det är du som begär skadestånd som ska tillhandahålla de uppgifter som krävs för att bedöma din rätt till ersättning från staten.

Om din begäran handlar om ett beslut från en arbetslöshetskassa ska du tillhandahålla beslutet i din anmälan. Du behöver också visa att du använt din rätt att begära omprövning och överklaga det beslut som du anser är fel. 

IAF handlägger inte skadeståndsanspråk när det gäller Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans verksamhet. Om du har sådana anspråk får du vända dig till respektive myndighet eller Justitiekanslern för närmare information.

Felaktig information eller bristande handläggning

Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att till exempel ge dig felaktig information eller genom bristande handläggning av ditt ärende kan du begära skadestånd av staten. Du kan skicka din skadeståndsanmälan till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Kontaktuppgifter ser du längst ned på den här sidan. 

Felaktigt beslut eller lång handläggningstid

Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom felaktigt beslut eller genom att inte fatta beslut såsom vid lång handläggningstid kan du begära skadestånd av staten. Du kan lämna in din skadeståndsanmälan till Justitiekanslern.

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

JO-anmälan

Om du är missnöjd med myndighetsutövningen avseende handläggningen av ett ärende kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO.

Justitieombudsmannen
Box 16327
103 26 Stockholm