IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Myndighetsdokument

Regeringen beslutar om förutsättningarna för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet. Det sker i årliga regleringsbrev och genom förordningar som myndigheten ska följa. IAF rapporterar regelbundet tillbaka i form av redovisningar, underlag, prognoser och uppdrag.

Förordningar

Förordningar är regler som är beslutade av regeringen.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som förklarar regeringens krav på myndigheten. Det anger också hur stor budget myndigheten har i anslag under det aktuella året.

Årsredovisning

Varje år rapporterar IAF sin verksamhet i en årsredovisning. Där sker återrapporteringar enligt krav som förmedlats i regeringens regleringsbrev.

Budgetunderlag

Varje år lämnar IAF ett budgetunderlag som beskriver vilka resurser myndigheten behöver och vilka områden som myndigheten vill utveckla.

Verksamhetsplan

IAF:s verksamhetsplan beskriver vilka områden myndigheten ska prioritera under kommande verksamhetsår. Den beskriver också hur vi arbetar med internt risk- och säkerhetsarbete. I bilaga till verksamhetsplanen finns dokument om vår budget.

Remisser

Regeringen, riksdagen och departementen i Regeringskansliet kan begära att IAF ska svara på remisser som beskriver förslag eller betänkanden till olika regeländringar. 

Framställningar

När det behövs gör IAF framställningar till regeringen för att förklara hur regelverk och lagar inom vårt verksamhetsområde kan utvecklas.