IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Internationellt uppdrag

I EU-sammanhang är IAF så kallat förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen. Rollen innebär att vi ska vara en god och utvecklande kraft i EU-samarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen.

Som förbindelseorgan deltar vi på möten med motsvarande myndigheter i de övriga medlemsstaterna och ansvarar för kontakterna med dem.

Uppdraget innebär också att vi medverkar i arbetet med att utveckla EU-förordningarna om social trygghet, och i arbetet för ett ökat elektroniskt utbyte av information inom arbetslöshetsförsäkringen mellan medlemsstaterna. Som förbindelseorgan omvärldsbevakar vi också arbetslöshetsförsäkringssystemen i de övriga EU-länderna. 

IAF:s internationella verksamhet stödjer och främjar samverkan med myndigheter i andra länder och internationella organisationer. Det innebär att vi tar emot besök från andra länder och är särskilt aktiva i det nordiska samarbetet. Vi är också medlemmar i International Social Security Association (ISSA).