IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Myndigheter i andra länder

Belgien 

Nationel Employment Office (NEO) 

Webb: www.rva.be

Bulgarien

National Social Insurance Institute (NSII)

Webb: www.noi.bg 

Cypern

Social Insurance Services Ministry of Labour and Social Insurance (SIS) 

Webb: http://www.mlsi.gov.cy

Danmark 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Webb: www.star.dk  

Estland

Estonian Unemployment Insurance Fund (EUIF) 

Webb: www.tootukassa.ee

Finland 

Folkpensionsanstalten (KELA, FPA)

Webb: www.kela.fi 

Frankrike 

Pole emploi services (Pole-emploi) 

Webb: www.pole-emploi.fr  

Färöarna 

Arbeidsloysisskipanin P O Box 3022 

Webb: www.als.fo  

Grekland 

Greek Manpower Employment Organization (OAED) 

Webb: www.oaed.gr   

Irland 

EU Records, Department of Social Protection

Webb: www.welfare.ie

Island 

Vinnumálastofnun (VMST) - Directorate Of Labour 

Webb: www.vmst.is

Italien 

National Institute of Social Security (INPS) 

Webb: www.inps.it

Kroatien

Ministry of Labour and Pension System

Webb: www.mrms.hr

Lettland

State  Social  Insurance  Agency

Webb: www.vsaa.gov.lv

Litauen

Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania

Webb: https://socmin.lrv.lt/ 

Luxemburg 

Administration de l´Emploi 

Webb: www.adem.public.lu 

Malta 

Social Security Division 

Webb: www.socialpolicy.gov.mt

Nederländerna 

UWV Institute for Employee Benefit Schemes (UWV) 

Webb: www.uwv.nl

Norge 

NAV National Office for Social Insurance Abroad 

Webb: www.nav.no

Polen

Ministry of Labour and Social Policy

Webb: www.mpips.gov.pl    

Portugal 

Instituto da Segurança Social, IP

Webb: www.seg-social.pt 

Rumänien

National Agency for Employment

Webb: www.anofm.ro

Schweiz

Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO 

Webb: www.seco.admin.ch

Slovakien

Social Insurance Agency

Webb: www.socpoist.sk 

Slovenien

Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje 

Webb: www.ess.gov.si

Spanien 

Servicio Público de Empleo Estalal

Webb: www.sepe.es/ 

Storbritannien 

The Pension Service

Webb: https://www.gov.uk/browse/working/finding-job 

Tjeckien

Ministry of Labour and Social Affairs

Webb: www.mpsv.cz

Tyskland 

Bundesagentur für Arbeit

Webb: www.arbeitsagentur.de  

Ungern

Department of International and Migration Affairs

Webb: http://en.munka.hu  

Österrike 

AMS Österreich

Webb: www.ams.at