IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Individersättningar vid arbetslöshet

Det finns fyra olika typer av ersättning finansierad av staten som du som är arbetslös eller du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få: arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Inom samtliga dessa ersättningsformer finns det villkor som måste uppfyllas för att du ska ha rätt till ersättning, och det ställs bland annat krav på att du söker arbete aktivt och håller kontakten med Arbetsförmedlingen. Du som inte uppfyller kraven riskerar att få en sanktion, det vill säga varning eller avstängning från ersättning.

Arbetslöshetsersättning

Du som är arbetslös på heltid eller deltid kan få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. För det krävs det att du uppfyller de allmänna villkoren, det vill säga är anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, arbetsför och oförhindrad att arbeta och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande. När du har beviljats ersättning krävs det att du sköter ditt arbetssökande och gör vad du kan för att ta dig ur arbetslösheten. Du som missköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller själv har orsakat din arbetslöshet kan få en varning. Om detta sker vid upprepade tillfällen kan du stängas av från ersättning i ett visst antal dagar. 

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. För att kunna få ersättning måste du ha arbetat en viss tid innan du blev arbetslös och uppfylla arbetsvillkoret. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du även ha varit medlem i en arbetslöshetskassa en viss tid och uppfylla medlemsvillkoret. 

Det är arbetslöshetskassorna som utreder, beslutar om och betalar ut arbetslöshetsersättning. Villkoren för ersättning regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 

Aktivitetsstöd

Du som har fyllt 25 år och som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats genom Arbetsförmedlingen, till exempel en arbetsmarknadsutbildning eller jobb- och utvecklingsgarantin, kan få aktivitetsstöd. Även du som deltar i ett program men inte har fyllt 25 år kan få aktivitetsstöd, om du är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning. När du har beviljats aktivitetsstöd krävs det att du sköter ditt arbetssökande och gör vad du kan för att ta dig ur arbetslösheten, även under tiden i ett program. Du som missköter dig eller ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller själv har orsakat din arbetslöshet kan få en varning. Om det sker vid upprepade tillfällen kan du stängas av från ersättning i ett visst antal dagar. 

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, och som utreder och beslutar om varning och avstängning från aktivitetsstöd för den som inte uppfyller villkoren. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet, och som verkställer Arbetsförmedlingens beslut om avstängning. Villkoren för ersättning regleras i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Utvecklingsersättning

Du som har fyllt 18 men inte 25 år och som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats genom Arbetsförmedlingen, till exempel jobbgarantin för ungdomar, kan få utvecklingsersättning om du inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning. När du har beviljats utvecklingsersättning krävs det att du sköter ditt arbetssökande och gör vad du kan för att ta dig ur arbetslösheten, även under tiden i ett program. Du som missköter dig eller ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller själv har orsakat din arbetslöshet kan få en varning. Om det sker vid upprepade tillfällen kan du stängas av från ersättning i ett visst antal dagar.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, och som utreder och beslutar om varning och avstängning från utvecklingsersättning för den som inte uppfyller villkoren. Det är Försäkringskassan som betalar ut utvecklingsersättning, och som verkställer Arbetsförmedlingens beslut om avstängning. Villkoren för ersättning regleras i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Etableringsersättning

Du som deltar i programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) genom Arbetsförmedlingen, kan få etableringsersättning. När du har beviljats etableringsersättning krävs det att du sköter ditt arbetssökande och gör vad du kan för att ta dig ur arbetslösheten, även under tiden i programmet. Du som missköter dig eller ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller själv har orsakat din arbetslöshet kan få en varning. Om det sker vid upprepade tillfällen kan du stängas av från ersättning i ett visst antal dagar.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, och som utreder och beslutar om varning och avstängning från etableringsersättning för den som inte uppfyller villkoren. Det är Försäkringskassan som betalar ut etableringsersättning, och som verkställer Arbetsförmedlingens beslut om avstängning. Villkoren för ersättning regleras i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.