IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna har rätt till statsbidrag för kostnaderna för den ersättning som betalas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det finansieras genom arbetsmarknadsavgiften och en finansieringsavgift.

Den största delen av statens kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning finansieras av arbetsmarknadsavgiften. Arbetsmarknadsavgiften är en del av den arbetsgivaravgift som arbetsgivare betalar till staten för sina anställda, och av den egenavgift som enskilda företagare och delägare i handelsbolag betalar till staten. 

Finansieringsavgiften betalas av arbetslöshetskassorna till staten för att finansiera en del av statens kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning. Finansieringsavgiften storlek är reglerad i lag men hur hög avgiften blir för respektive arbetslöshetskassa under olika månader beror på hur mycket inkomstrelaterad ersättning som betalades ut till arbetslöshetskassans medlemmar under månaden innan. Under 2020 motsvarade finansieringsavgiften cirka 17 procent av den utbetalda arbetslöshetsersättningen. Det är IAF som fakturerar arbetslöshetskassorna varje månad och som ser till att finansieringsavgiften betalas in till staten. 

Endast en mindre del av arbetslöshetsersättningen finansieras av den avgift som respektive arbetslöshetskassa tar ut från sina medlemmar, genom att en del av medlemsavgiften används för att betala finansieringsavgiften till staten. Resten används för att finansiera arbetslöshetskassans administrativa kostnader, till exempel för lokaler, it-system och personal.

Arbetsmarknadsavgiften regleras i socialavgiftslagen (2000:980) och i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Statsbidrag till arbetslöshetskassorna och finansieringsavgiften regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.