IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Om oss

IAF är en myndighet som bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bra. Det gör vi genom att granska tre av våra viktigaste trygghetssystem: arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet/utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska sköta sina uppdrag i ersättningssystemen rättssäkert och effektivt så att arbetslösa snabbt kan få arbete.

Vi arbetar med tillsyn och uppföljning

 • Vi granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Vi granskar också hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd/utvecklingsersättning eller etableringsersättning men inte lever upp till kraven för ersättning.
 • Vi följer utvecklingen i arbetslöshetsförsäkringen och tar initiativ till åtgärder när det behövs.
 • Vi sammanställer och analyserar statistik om arbetslöshetsförsäkringen
 • Vi utreder frågor på regeringens uppdrag.

Det går inte att anmäla en arbetslöshetskassa eller myndighet till oss och vi kan inte gå in i enskilda ärenden.

Vi förtydligar regelverket

 • I vissa fall kan vi utfärda föreskrifter som beskriver hur lagar och förordningar ska tolkas.
 • Vi följer rättsutvecklingen och driver mål om arbetslöshetsförsäkringen i domstol för att få fram vägledande domar.
 • Vi anmäler till regeringen om lagar eller förordningar behöver ändras.

Vi har förvaltningsuppgifter

Vi har många förvaltningsuppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar bland annat om att:

 • utfärda intyg som ger arbetslösa möjlighet att söka arbete i andra länder i EU, EES och i Schweiz med arbetslöshetsersättning från Sverige,
 • samordna arbetslöshetsförsäkringsfrågor i EU,
 • ta in avgifter till staten från arbetslöshetskassorna,
 • betala statsbidrag till Arbetslöshetskassan ALFA,
 • utreda skadeståndsanspråk från enskilda,
 • besluta hur arbetsgivarintygen ska vara utformade,
 • förvalta databaser.