IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Klagomål i enskilda ärenden

Om du vill klaga på ett beslut som har fattats vid myndighetsutövning ska du vända dig till den instans som har fattat beslutet.

Omprövning

Om du vill begära omprövning av ett beslut ska du vända dig till den som har fattat beslutet, till exempel en arbetslöshetskassa, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Det ska stå på beslutet hur lång tid du har på dig för att begära omprövning.

Överklagande

Om du anser att omprövningsbeslutet är felaktigt kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Skicka överklagandet till den som har fattat omprövningsbeslutet, till exempel din arbetslöshetskassa, som kontrollerar att det har kommit in i rätt tid och skickar det vidare till förvaltningsrätten. Det ska framgå av omprövningsbeslutet hur du ska göra om du vill överklaga och när överklagandet senast måste vara lämnat.

JO-anmälan

Om du på något annat sätt är missnöjd med hur ditt ärende har handlagts kan du vända dig till

Riksdagens ombudsmän (JO)
Box 16327
103 26 Stockholm

Mer information om det finns på Justitieombudsmannens webbplats.