IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om struktur för ökad motståndskraft

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25, utifrån myndighetens verksamhetsområde.

IAF vill betona vikten av en samverkan mellan beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet och arbetslöshetskassorna som föreslås i betänkandet. Ett möjligt tillvägagångssätt är att IAF får en roll i beredskapssektorn ekonomisk säkerhet.

IAF noterar även att informationen om ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och Arbetsförmedlingens roll i att hantera arbetslöshetsersättningen i avsnitt 7.5.1. kan uppfattas som otydlig. IAF vill därför tydliggöra att det är arbetslöshetskassorna som betalar ut arbetslöshetsersättning och att det även finns andra ersättningar vid arbetslöshet.

I övrigt har inte IAF några ytterligare synpunkter på förslagen.