IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

Remissvar om skärpta krav i sfi

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av utkastet till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi och har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar om Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har lämnat svar på lagrådsremissen om Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin.

Remissvar om kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ombetts att svara på finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande förslag avseende Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01).

Remissvar om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ombetts att svara på Justitiedepartementets remiss av betänkandet ”Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel” (SOU 2023:69).

Remissvar om ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

IAF har tagit del av utredningen Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde. IAF begränsar därför sina synpunkter till de förslag och bedömningar som berör arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och förslag som riktas direkt mot den egna myndigheteten.

Remissvar om en utvecklad arbetsgivardeklaration - åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen

IAF har tagit del av utredningen En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde. Vi har begränsat våra synpunkter till de förslag och bedömningar som berör arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och förslag som riktas direkt mot den egna myndigheteten.

Remissvar om ett trygghetssystem för alla - Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av betänkandet och instämmer på en övergripande nivå i de överväganden som har gjorts angående att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster.

Remissvar om ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida

I betänkandet föreslås bland annat att tid med graviditetspenning och icke-behovsprövad graviditetspenning ska räknas som överhoppningsbar tid vid fastställande av ramtid. IAF delar bedömningen att sådan tid ska räknas som överhoppningsbar tid. Dock anser IAF att delar i förslaget inte är helt kompatibelt med SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. IAF anser därför att frågan behöver utredas vidare.

Remissvar om etablering för fler

IAF har tagit del av utredningens förslag Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde.

Remissvar om behöriga myndigheter enligt EU-förordning om en gemensam digital ingång

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång och instämmer i promemorians bedömningar och förslag.

Remissvar om fler veckor med omställningsstudiestöd

IAF har ombetts att svara på departementspromemorian Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Remissvar om betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete

Finansdepartementet vill ha IAF:s synpunkter på kommitténs bedömning av bland annat om det finns fortsatt behov av två system för korttidsarbete, om det finns möjligheter till förenkling av regelverket och om det finns behov av en förändrad och förstärkt reglering för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Remissvar om Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Arbetsmarknadsdepartementet vill ha IAF:s synpunkter på Skatteverkets förslag på åtgärder för att hindra felaktiga utbetalningar som upptäcks i samband med handläggning och kontroll av lönegarantiärenden.

Remissvar om föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet

IAF har lämnat synpunkter på Arbetsförmedlingens remiss av förslag till föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet.

Remissvar om utökat informationsutbyte

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av departementspromemorian Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte.

Remissvar om Riksdagens betänkande Översyn av JO-ämbetet

Remissvaret avser betänkandet Översyn av JO-ämbetet (2021/22:URF2). IAF instämmer i bedömningar och förslag med utgångspunkt utifrån det som rör myndighetens ansvarsområde. IAF vill särskilt framhålla det viktiga förslaget att i JO:s instruktion förtydliga att JO:s tillsyn även omfattar privata utförare när de bedriver verksamhet som utgör myndighetsutövning.

Remissvar om Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förslagen i betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).

Remissvar om stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott

IAF har tagit del av utredningen Stärkt arbete att bekämpa bidragsbrott - administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37). Av remissvaret framgår att IAF instämmer i de brister som utredningen har identifierat och i huvudsak i de förslag som lämnas av utredningen. IAF yttrar sig främst om innehållet i kapitel 8-10.

Remissvar om ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

IAF har granskat promemorians förslag om ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2022:10 och tillstyrker förslaget.

Remissvar om Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av betänkandet och har lämnat vissa påpekanden i tre av förslagen i utredningen.