IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

Remissvar om struktur för ökad motståndskraft

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25, utifrån myndighetens verksamhetsområde.

Remissvar om konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

IAF har tagit del av promemorian och har utifrån myndighetens ansvarsområde inte några synpunkter på förslagen.

Remissvar om Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre

IAF har tagit del av betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga invändningar mot förslaget.

Remissvar om en gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

IAF har tagit del av utredningens förslag i betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområden inom arbetsliv och arbetsrelaterade trygghetssystem.

Remissvar om SOU 2020:66

IAF har tagit del av betänkandet "Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk", SOU 2020:66.

Remissvar om införandet av en familjevecka Ds 2020:24

IAF konstaterar i sitt remissvar att förslaget inte påverkar regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och har därför inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen

IAF har tagit del av utredningens förslag i betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga synpunkter mot förslagen.

IAF svarar på remiss om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring, enligt betänkandet i SOU 2020/37, presenterar flera reformer av arbetslöshetsförsäkringen. IAF instämmer i de reformbehov som utredningen har identifierat och instämmer även i de förslag som har lämnats i betänkandet. Det finns däremot ett antal frågor som behöver analyseras mer innan lagstiftaren beslutar om ett nytt regelverk.

Remissvar om betänkandet Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35).

Remissvar om samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att utöva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna.

Remissvar om kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

IAF har tagit del av förslagen i promemorian utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga invändningar mot förslagen.

Remissvar om språkplikt för rätt till försörjningsstöd

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppdrag att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. IAF har inga invändningar mot den föreslagna lagändringen.

Remissvar om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid

IAF anser att den föreslagna lydelsen av nya 22 c § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är mycket otydlig. Det är därför önskvärt att den föreslagna lydelsen kan få en tydligare utformning där det framgår direkt av bestämmelsen att det inte ska ske någon samordning av dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning vid deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid.

Remissvar om stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ställer sig positiv till utredningsförslaget.

Remissvar om styrkraft i funktionshinderspolitiken

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ser positivt på utredningens intention med den föreslagna styrningen av funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). IAF avstyrker dock vissa förslag i kapitel 6.1.3 om myndigheters grundläggande ansvar.

Remissvar om översynen av F-skattesystemet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen i betänkandet F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31). IAF:s bedömning är att förslagen är väl avvägda utifrån myndighetens uppdrag.

Remissvar om införande av etableringsjobb

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen i departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13).

Remissvar om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2).

Remissvar om betänkandet av 2018 års skogsbrandsutredning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av förslagen i betänkandet av 2018 års skogsbrandsutredning(SOU 2019:7) och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.