IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om skärpta krav i sfi

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av utkastet till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi och har inga synpunkter på förslagen.