IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

IAF har granskat promemorians förslag om ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2022:10 och tillstyrker förslaget.