IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ombetts att svara på Justitiedepartementets remiss av betänkandet ”Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel” (SOU 2023:69).

IAF noterar att arbetslöshetskassorna inte omfattas av förslaget till den nya lagen om skyldighet att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna vilken förslås omfatta flera statliga myndigheter med uppdrag att besluta och betala ut förmåner. Arbetslöshetskassorna betalar varje år ut stora summor i arbetslöshetsersättning och de argument rörande brottsbekämpande myndigheternas behov av uppgifter från de utbetalande statliga myndigheterna borde i stor utsträckning också vara gällande för arbetslöshetskassorna. IAF saknar av denna anledning ett resonemang om också arbetslöshetskassorna borde omfattas av den nya lagen om skyldighet att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna.

IAF har i övrigt inga synpunkter på förslagen i betänkandet.