IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om etablering för fler

IAF har tagit del av utredningens förslag Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde.

IAF ser positivt på de insatser som syftar till att utrikes födda kvinnor ska ges en bättre möjlighet till snabbare etablering och integration i det svenska  samhället.  Utredningens förslag och bedömningar som gjorts i syfte att utvidga och  påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden framstår enligt  IAF i huvudsak som rimliga och väl avvägda.