IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ombetts att svara på finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande förslag avseende Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01).

IAF instämmer i de förslag till kompletterande bestämmelser rörande Utbetalningsmyndigheten som ges i promemorian. IAF noterar dock bland annat att förslaget om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna inte i alla situationer får formen av en sekretessbrytande regel för arbetslöshetskassorna.