IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet

IAF har lämnat synpunkter på Arbetsförmedlingens remiss av förslag till föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet.

I remissvaret framgår bland annat att IAF anser att det behöver klargöras om dokumentet som inte ska ingå som en bilaga till föreskriften utan finnas tillgängligt på Arbetsförmedlingens hemsida ska ingå i föreskrifterna eller inte. Det behöver bli tydligt för leverantörer och enskilda vilken status dokumentet får.

IAF har även lämnat språkliga och redaktionella synpunkter.