IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har lämnat svar på lagrådsremissen om Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin.

IAF framför bland annat att det skulle underlätta arbetslöshetskassornas arbete att få löpande information när en ändring görs av ett beslut om lönegaranti. Någon sådan uppgiftsskyldighet föreslås inte i lagrådsremissen. IAF menar dock att det vore en klar fördel för arbetslöshetskassorna att få en signal från den utbetalande myndigheten. Ett sådant informationsutbyte skulle förhindra felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning som medför stora återkrav.