IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om en utvecklad arbetsgivardeklaration - åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen

IAF har tagit del av utredningen En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde. Vi har begränsat våra synpunkter till de förslag och bedömningar som berör arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och förslag som riktas direkt mot den egna myndigheteten.

I remissvaret framgår bland annat att IAF behöver få tillgång till arbetsgivardeklarationer direkt från Skatteverket för att i efterhand kunna kontrollera att utbetalningar av arbetslöshetsersättning har baserats på rätt underlag. IAF instämmer i utredningens förslag i sin helhet.