IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

Regeringens pm om behovet av anpassningar till EU:s nya förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar, Dnr Ju2017/01978/L6

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Regeringens pm Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede, Dnr S2017/06606/SF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är positiv till förslagen och vill också framhålla att det är viktigt att regelverket följs upp och utvärderas så att det inte överutnyttjas.