IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF svarar på remiss om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring, enligt betänkandet i SOU 2020/37, presenterar flera reformer av arbetslöshetsförsäkringen. IAF instämmer i de reformbehov som utredningen har identifierat och instämmer även i de förslag som har lämnats i betänkandet. Det finns däremot ett antal frågor som behöver analyseras mer innan lagstiftaren beslutar om ett nytt regelverk.

I remissvaret yttrar sig IAF över i stort sett alla kapitel i betänkandet. I de delar som inte kommenteras särskilt, instämmer IAF i utredningens förslag och bedömningar.