IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Delbetänkandet SOU 2018:49 om F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor

IAF delar utredningens bedömning att det finns skäl att överväga ändringar i bestämmelserna om F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen avseende falska egenföretagare men inte när det gäller egenanställning eller liknande.

IAF vill även i likhet med utredningen betona vikten av att noga följa utvecklingen inom området egenanställning och liknande.