IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Betänkandet SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst

IAF:s remissvar begränsar sig till betänkandets förslag om ett undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. IAF avstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).