IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Betänkandet SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering

IAF ställer sig i huvudsak positiv till de i betänkandet föreslagna lagändringarna.