IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om en gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

IAF har tagit del av utredningens förslag i betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområden inom arbetsliv och arbetsrelaterade trygghetssystem.

IAF instämmer inte i förslaget om att utreda ändrade regler vid egen uppsägning utan anser att sanktionssystemet även fortsättningsvis bör vara konstruerat så att det motverkar att sökande frivilligt försätter sig i arbetslöshet. I övrigt instämmer IAF i betänkandets förslag och rekommendationer.