IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling

IAF har tagit del av promemorian från Finansdepartementet som innehåller förslag som möjliggör ett digitalt lämnande av underrättelser till arbetslöshetskassorna enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

De underrättelser som man föreslår ska få lämnas digitalt är underrättelser som avser personuppgifter från Skatteverkets beskattnings- och folkbokföringsverksamheter, Kronofogdemyndighetens verksamhet samt CSN:s studiestödsverksamhet.

IAF tillstyrker att ändringar görs i de angivna myndigheternas registerförfattningar som gör det möjligt att lämna dessa personuppgifter digitalt till arbetslöshetskassorna.