IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om SOU 2020:66

IAF har tagit del av betänkandet "Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk", SOU 2020:66.

IAF lämnar inga synpunkter på förslagen och bedömningarna. I övrigt hänvisar IAF till det remissvar myndigheten lämnade med anledning av delbetänkandet ”På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (Dnr U2019/02278/GV)”.