IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissyttrande om ändringar i behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beretts tillfälle att yttra sig över Försäkringskassans hemställan om ändringar i 114 kap. SFB samt i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

IAF avstryker förslaget att ta bort arbetslöshetskassornas möjlighet till direktåtkomst till uppgifter vid Försäkringskassan. 

I remissyttrandet tar IAF bland annat upp slutbetänkandet om en ny arbetslöshetsförsäkring (SOU 2020:37)  som innehöll ett förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster som kommer att medföra avsevärda behov av att anpassa befintliga systemstöd om det genomförs. Förslagen i betänkandet bygger vidare i praktiken på en snabb och effektiv handläggning med tillgång till digitala informationsflöden. Mot denna bakgrund anser IAF att arbetslöshetskassornas möjlighet till direktåtkomst till uppgifter hos Försäkringskassan inte bör tas bort.