IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Av IAF:s remissvar framgår bland annat att det primära syftet enligt IAF är att arbetslöshetskassornas myndighetsutövning, dvs. ärendehantering enligt lagen om arbetslöshetsersättning, sker på ett rättssäkert sätt.

IAF tillstyrker att förvaltningslagens bestämmelser om ärendehandläggning uttryckligen blir gällande hos en arbetslöshetskassa vid handläggning av ärenden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och överklagande av en arbetslöshetskassas beslut i sådana ärenden.