IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om vissa lagförslag med anledning av reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

IAF har lämnat sitt svar på departementspromemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27).

IAF instämmer i stort i de avsnitt som redovisas i remissvaret. IAF anser dock att det finns anledning att överväga att införa ytterligare regler som säkerställer att det framöver finns förutsättningar för en tillsyn över de delar som är av vikt för en fungerande kontroll av de arbetssökande.