IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

IAF tillstyrker utredningens förslag.