IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sju av tio personer inom arbetskraften var med i en a-kassa 2023

I december 2023 var 3,95 miljoner personer medlem i en a kassa. Det motsvarar 72 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år.

Det finns 24 a-kassor i Sverige med totalt 3,95 miljoner medlemmar. Den största a-kassan är Akademikernas a-kassa med cirka 772 200 medlemmar i december 2023. Den minsta är Säljarnas a-kassa som hade cirka 7 500 medlemmar.

Diagrammet nedan visar de 24 a-kassorna i storleksordning. 

Stapeldiagram som visar antalet medlemmar per a-kassa 2023

Andelen medlemmar i förhållande till arbetskraften

Sedan 2007 har det totala antalet medlemmar i a-kassan motsvarat cirka 70 procent av arbetskraften. Det innebär att sju av tio i arbetskraften är med i en a-kassa. I december 2023 var 3,95 miljoner personer med i en a-kassa.  

Diagrammet nedan visar andelen medlemmar av personer i arbetskraften mellan 16 och 64 år fördelat på kvinnor och män. Det är en högre andel kvinnor i arbetskraften än män som är medlem i en a-kassa.

medlemmar_05-23_aku.png

Medlemsutvecklingen under 2023 

Under 2023 ökade medlemsantalet hos fem a-kassor och hos 15 a-kassor minskade antalet medlemmar. Störst procentuell medlemsökning hade Sveriges arbetares a-kassa som växte med fyra procent jämfört med året innan. Säljarnas a-kassa var den organisation som förlorade flest medlemmar. Där minskade antalet medlemmar med drygt 340 personer. 

Diagrammet nedan visar den procentuella förändringen av medlemsantalet mellan december 2022 och december 2023. Diagrammet inkluderar de a-kassor som har en förändring på minst en procent.

stapeldiagram visar procentuell förändring av antalet medlemmar mellan december 2022 och december 2023