IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Beställning av individdata

IAF:s statistik- och tillsynsdatabas består av individdata från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En del av uppgifterna redovisas sammanställda som statistik på vår webbplats och i Statistikdatabasen.

Uppgifterna är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vi kan också lämna ut aggregerade och avidentifierade uppgifter och sammanställningar. Sådana uppgifter beställer du på sidan Att beställa statistik.

Individdata för forskning

Forskning på individnivå som gäller känsliga uppgifter och viss annan forskning som rör människor ska prövas av Etikprövningsmyndigheten. För mer information se lagen om (2003:460) om etikprövning av forskning om människor. För att vi ska lämna ut sådan individdata behöver vi en skriftlig ansökan och en genomförd etikprövning. För uppgifter som inte är känsliga behövs endast en skriftlig ansökan.

Individdata för andra myndigheter

Beställning av individdata för analyser och statistikproduktion kan lämnas ut till statistikansvariga myndigheter eller myndigheter med motsvarande sekretesskydd efter särskild prövning.

Kostnad för tidskrävande arbete

Vid mer omfattande beställningar av data kan IAF ta ut en avgift som motsvarar kostnaden för vårt arbete, se 4 § avgiftsförordningen (1992:191).

Leveranstid

Från att en komplett ansökan inkommit till dess att vi kan leverera beställda uppgifter tar det cirka 1-4 veckor, beroende på beställningens omfattning och komplexitet.