IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

154 personer sökte jobb i Europa med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning under 2023

Arbetssökande som vill resa till ett annat land för att söka jobb – och samtidigt ha rätt till arbetslöshetsersättning - kan ansöka om Intyg U2 från IAF. Under 2023 beviljade IAF intyg till 154 personer. Spanien, Frankrike och Tyskland var de vanligaste länderna där arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning sökte jobb med Intyg U2 under 2023.

Diagrammet nedan visar antalet inkomna ansökningar och antalet beviljade Intyg U2 fördelat på kvinnor och män från år 2021 till 2023. 

stapeldiagram visar antalet ansökningar och beviljade intyg från 2021 till 2023

För att få arbetslöshetsersättning behöver du i allmänhet stanna i det land som betalar ut din arbetslöshetsersättning. Intyg U2 är ett EU-gemensamt intyg som tillåter att arbetssökande kan söka arbete i ett annat land än där arbetslösheten uppstod. 

En jobbsökarresa kan gå till ett land inom EU, EES, samt till Schweiz, Storbritannien och Nordirland.  Sverige kan betala ut arbetslöshetsersättning till en arbetssökande som byter land för sitt arbetssökande under max tre månader. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är ansvarig myndighet att utfärda intyget från Sverige. Ersättningen betalas ut från den svenska arbetslöshetskassan som den arbetssökande är ansluten till. Alfa-kassan betalar ut arbetslöshetsersättning till personer som inte är ansluten till någon arbetslöshetskassa. 

Reglerna för Intyget U2 finns i artikel 64 i EU-förordningen 883/2004 – om samordning av de sociala trygghetssystemen. 

På sidan Intyg U2 - intyg för att söka jobb i EU finns information om hur ansökan går till och vilka krav som ska vara uppfyllda för att IAF ska bevilja intyget.