IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning med arbetssökande som vi genomförde under 2019. Genom att tillvarata arbetssökandes erfarenheter och kunskap vill vi bidra till mer lärande och utveckling inom vårt område.

Nyhet

Bristyrken och arbetslöshet

IAF har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Granskningen utgår dels från en statistisk analys av alla ersättningstagare som sökte heltidstjänster under 2018 och dels från en ärendegranskning av ersättningstagare som sökte bristyrket undersköterska.

Nyhet

Goda förutsättningar för Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt med kontrolluppdraget sedan enheten Granskning och kontroll inrättades. Det ger goda förutsättningar för att kontrollarbetet ska kunna fungera väl genom centraliseringen av kontrollfunktionen. Läs mer i vår senaste granskningsrapport: Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet

Nyhet

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassor

IAF har lämnat förslag till regeringen om hur det tillfälliga bidraget på 100 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna kan fördelas.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt till IAF om att höja sin medlemsavgift. Orsaken är till stor del att finansieringsavgiften har ökat när taket i försäkringen har höjts. Hittills i år har två arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften. I juli höjer ytterligare fyra arbetslöshetskassor sin avgift.

Nyhet

Rapport: Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

IAF har granskat hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden fungerar i dag och vilken betydelse de har i och med en förändrad arbetsmarknad. Modellen med verksamhetsområden fungerar väl i några avseenden, men det behövs en översyn av de delar av lagen om arbetslöshetskassor som rör verksamhetsområden. Granskningen berör också arbetslöshetskassornas medlemshantering som har vissa brister kopplade till verksamhetsområdet.

Nyhet

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. IAF gör två påpekanden om hur arbetslöshetskassan hanterar återkrav. Dessa ska återrapporteras till IAF senast den 31 oktober 2020.

Nyhet

Bidrag till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader

Staten har sedan 2009 betalat ett bidrag till små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader. IAF har ett uppdrag i regleringsbrevet att lämna förslag till regeringen om vilka arbetslöshetskassor som bör få bidraget. Idag har vi lämnat in vårt förslag.

Nyhet

Uppdrag om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

Regeringen har beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF i uppdrag att ta fram förslag på hur det sedan tidigare föreslagna bidraget till a-kassorna ska fördelas utifrån hur olika verksamhetsområden har belastats av coronakrisen.

Nyhet

Rapport: Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring

I vår granskning Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring har vi kartlagt hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i förhållande till nyare former där arbetsuppgifter görs som uppdrag utan traditionella anställningsförhållanden.

Nyhet

Rätt till arbetslöshetsersättning för lärare

Vissa bestämmelser som reglerar rätten till arbetslöshetsersättning för lärare innebär att lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare försätts i en sämre situation än lärare och andra arbetstagare med semesterlön på ett sätt som inte är motiverat. Genom en ändring i våra föreskrifter förbättras rätten till arbetslöshetsersättning för lärare från och med 1 juni 2020.

Nyhet

Rapport om arbetslöshetskassornas avskrivning av återkrav

När arbetslöshetsersättning har blivit felaktigt utbetald ska arbetslöshetskassorna kräva tillbaka den utbetalda ersättningen. Varje år beslutar kassorna om återkrav mellan 100-130 miljoner kronor. I den här granskningen har IAF undersökt i vilken utsträckning och av vilken anledning vissa återkrav blir avskrivna av arbetslöshetskassorna.

Nyhet

IAF visar veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen följer arbetslöshetskassornas arbete och börjar nu att publicera veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen. Statistik för de senaste veckorna visar bland annat att arbetslöshetskassorna har tagit fler beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare än samma period förra året.

Nyhet

Fler medlemmar i arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassorna hade i mars 3 774 000 medlemmar. Det är en ökning med 114 000 medlemmar (3 procent) jämfört med februari 2020. Störst medlemsökning hade Hotell och restauranganställdas arbetslöshetskassa som ökade med 17 procent. Andra arbetslöshetskassor som har haft stor medlemsökning är Säljarnas arbetslöshetskassa som ökade med 13 procent och Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa som ökade med 11 procent.

Nyhet

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen

Den 8 april beslutade Sveriges riksdag om tillfälliga regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring. De nya reglerna börjar gälla den 13 april. Idag har IAF beslutat om en ändring i föreskrifterna IAFFS 2018:2 genom IAFFS 2020:1.

Nyhet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har tät dialog med arbetslöshetskassorna

Det pågående virusutbrottet har stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det är många personer som har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Regeringen har föreslagit tillfälliga åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen och avser att tillföra mer pengar till arbetslöshetskassornas handläggning.

Nyhet

Utbildningsplikten inom etableringsprogrammet

För att stärka nyanländas etablering och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden införde regeringen utbildningsplikten inom etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Reformen började gälla i januari 2018 och nu har IAF granskat hur Arbetsförmedlingen har arbetat med anvisningar till utbildningar för att nyanlända ska förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Nyhet

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen beskriver vi verksamhetens resultat och prestationer i en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Nyhet

Ny månadsstatistik från IAF

I november 2019 fick drygt 99 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades mer än 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Ny månadsstatistik från IAF

I oktober 2019 fick drygt 99 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Något mer än 1,3 miljarder kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.