IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Pressmeddelande

Cirka 546 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2021

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att de felaktiga utbetalningarna under 2021 var cirka 564 miljoner kronor. Det motsvarar 2,6 procent av de 21,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning som betalades ut under 2021.

Nyhet

Andelen ersättningstagare som får återkrav från arbetslöshetskassan har ökat under perioden 2010 till 2021

Andelen ersättningstagare som fått minst ett återkrav av arbetslöshetsersättning per år har ökat från 6 procent 2010 till cirka 12 procent 2021. I rapporten ”2022:12 Arbetslöshetskassornas återkrav om arbetslöshetsersättning” redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hur utvecklingen av återkrav ser ut för perioden 2010–2021. Vi presenterar beskrivande statistik om orsaker till återkrav och sambandsanalyser som indikerar vad som kännetecknar personer som får beslut om återkrav på grund av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. Regeringen beslutade under 2021 och 2022 att betala ut bidrag till arbetslöshetskassorna på totalt 20 miljoner kronor för att stärka kontrollarbetet. I granskningen har det även ingått att analysera hur arbetslöshetskassorna har använt bidragen.

Nyhet

Pågående tillsynsärenden

IAF har flera pågående tillsynsärenden som berör förlängd väntetid för förstagångsutbetalningar. De berörda organisationerna är Lärarnas, Unionens och Livsmedelsarbetarnas a-kassor samt Alfakassan.

Nyhet

Ny rapport om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingen upprättar i hög utsträckning individuella handlingsplaner inom 30 dagar efter att arbetssökande skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen. De har även blivit bättre på att granska inkomna aktivitetsrapporter skyndsamt. Men innehållet i handlingsplanerna har brister. Läs mer om detta i rapporten ”Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2021 och 2022”.

Nyhet

IAF har granskat Akademikernas arbetslöshetskassa

Akademikernas arbetslöshetskassa har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det visar IAF:s granskning av arbetslöshetskassans förvaltning, organisation och handläggning. Akademikernas arbetslöshetskassa har även bra ekonomi samt en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin.

Pressmeddelande

Mathias Wahlsten är ny generaldirektör för IAF

Den 1 september tillträdde Mathias Wahlsten som ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). De första dagarna har ägnats åt att lära känna chefer, medarbetare och det inre arbetet vid IAF. Snart väntar möten med bland annat a-kassornas föreståndare och myndighetschefer med ansvar för arbetslöshetsförsäkringsfrågor i de nordiska länderna.

Nyhet

Arbetslöshetskassornas ekonomi under 2021

Arbetslöshetskassorna har klarat ekonomin bra under 2021 och årsredovisningarna innehåller få brister enligt de regelverk och krav som finns i IAF:s föreskrifter. Det är huvudresultatet av den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi 2021.

Nyhet

Ny generaldirektör för IAF

Regeringen har idag fattat beslut om att utse Mathias Wahlsten till ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Han tillträder sin tjänst den 1 september 2022.

Nyhet

Ny statistik om underrättelser, sanktioner och verkställanden för 2021

En ny statistikrapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar antalet underrättelser, sanktioner och verkställanden under 2021. Statistiken avser Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassans och Försäkringskassans arbete inom kontrollarbetet för fyra individersättningar som arbetssökande kan ha rätt till. Rapporten heter Underrättelser sanktioner och verkställanden 2021 och kan laddas ned på www.iaf.se.

Nyhet

IAF har granskat Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Småföretagarnas arbetslöshetskassa har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det visar IAF:s granskning av kassans förvaltning, organisation och handläggning. Kassan har god ekonomi och handläggningen är lätt att följa när det gäller dokumentation och utredning

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens centraliserade kontrollarbete har stärkt kontrollen av arbetssökande

Centraliseringen av kontrollarbetet har stärkt kontrollen av de arbetssökande på flera sätt. Antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen har skickat till arbetslöshetskassorna och till Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har ökat, samtidigt som mörkertalet har minskat märkbart. Det redovisar IAF i rapporten ”Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring”.

Nyhet

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020

För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen fick IAF i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna för 2021 och 2020. Den här rapporten innehåller IAF:s redovisning av uppdraget.

Nyhet

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. Uppdraget ska även ge en analys av hur arbetslöshetskassorna har använt de bidrag på totalt 20 miljoner kronor som betalades ut i syfte att stärka kontrollarbetet.

Nyhet

Årsredovisning för 2021

Idag har IAF lämnat in årsredovisningen för 2021 till regeringen.

Nyhet

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen för 2021

Under 2021 betalades 21,4 miljarder kronor ut från arbetslöshetskassorna. Det är en minskning med 3,2 miljarder kronor jämfört med 2020. Under 2021 var 73 procent av personerna som ingår i arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första utbetalning från a-kassan varierade mellan 4-14 veckor under 2021. Detta och mer finns att läsa i vår samlade årsstatistik.

Nyhet

Beslut om höjning av timlönebeloppet för konstnärligt arbete

IAF har beslutat att höja det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 189 kronor från och med den 1 juni 2022.

Nyhet

Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen

De tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2020 bidrog till att fler kunde ta del av den snabbare, och med höjd dagersättning. Kvinnor påverkades troligtvis mest av det ändrade arbetsvillkoret och män påverkades mest av den höjda ersättningsnivån. Ändringarna infördes samtidigt som arbetslöshetskassorna hade rekordstor ärendemängd och flera arbetslöshetskassor menar att det till viss del bidrog till förlängda handläggningstider. Det är exempel på konsekvenser som IAF har identifierat i granskningen av hur de tillfälliga reglerna har påverkat arbetssökande, arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Förslag till fördelning av bidrag som ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen avser att fördela 10 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna som ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Idag redovisar IAF en rapport till regeringen som utgör ett förslag till hur bidraget ska fördelas mellan a-kassorna.

Nyhet

Vi fortsätter att redovisa veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fortsätter att redovisa veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen under 2022, precis som under 2021. Uppgifterna publiceras varje måndag och visar fem indikatorer.