IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Ny chefsjurist vid IAF

Den 1 juni började Lena Byström tjänsten som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Nyhet

Nya föreskrifter på IAF

Den 31 mars beslutade IAF att utfärda två nya föreskrifter. Ändringarna berör föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring och föreskrifter om storlek på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan.

Nyhet

Otillräcklig kontroll inom Kundval rusta och matcha

Arbetsförmedlingen brister i sitt arbete med att följa upp och kontrollera de fristående aktörernas arbete med avvikelserapporteringen. Det bedömer IAF i en granskning av kontrollfunktionen inom försöksverksamheten av Kundval Rusta och matcha (KROM).

Nyhet

Författningsändringar kan ge bättre tillsyn

I en hemställan till regeringen lämnar IAF förslag till ändringar i tre författningar som reglerar arbetslöshetskassornas arbete och hur personuppgifter får behandlas vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. De begärda ändringarna skulle ge IAF bättre tillsynsmöjligheter genom direktåtkomst i handläggningssystem, uppgifter om arbetslöshetskassornas avslagsbeslut och utökade möjligheter att söka i ärenden.

Nyhet

Årsredovisning 2020

Idag har IAF lämnat in sin årsredovisning till regeringen.

Nyhet

Väntetid – nytt mått i IAF:s statistikdatabas

IAF följer arbetslöshetskassornas handläggning genom att mäta hur lång tid det tar att få sin första utbetalning från arbetslöshetsförsäkringen. Från och med den 8 februari 2021 mäts tiden som väntetid och det blir ett nytt mått som ersätter det tidigare måttet genomströmningstid i statistikdatabasen. Väntetiden mäts från att en arbetslöshetskassa tar emot en ny tidrapport till att den första ersättningen är utbetald.

Nyhet

Granskning av STs arbetslöshetskassa

IAF har granskat STs arbetslöshetskassas förvaltning, organisation och handläggning av ärenden. Resultatet visar att kassan arbetar strukturerat med uppföljning och har stabil ekonomi. I ärendegranskningen har IAF påpekat brister i dokumentationen kring ärenden om återkrav. Dessa brister har redan åtgärdats. Därför begärs ingen uppföljning med anledning av granskningen.

Nyhet

Utvecklingsområden för arbetslöshetskassornas samverkan

Granskningen Arbetslöshetskassornas samverkan visar att a-kassornas samverkan i många avseenden är ändamålsenlig men att det finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde är samverkan kring it-utveckling. Ett annat är samverkan inför möjliga krissituationer för att motverka stora skillnader i handläggningstider vid kraftiga ärendeökningar.

Nyhet

Rapport om underrättelser och sanktioner 2019

Det var män, de som var upp till 24 år och de som endast hade grundskoleutbildning som i relation till antalet ersättningstagare både fick flest underrättelser och flest sanktioner när de hade misskött sig eller sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller orsakat arbetslösheten. Så såg det ut både 2018 och 2019 för både arbetssökande med arbetslöshetsersättning och för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som fick aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Det enda undantaget är att det var fler kvinnor än män per tusen ersättningstagare inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen som fick en underrättelse.

Nyhet

Rapport om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020

Både handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala verktyg för att stödja den som är arbetslös att snabbt ställa om till annat arbete. Verktygen är också en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna kontrollera att den som får ersättning lever upp till regelverkens krav. Ärendegranskningar, genomförda under 2020, visar att Arbetsförmedlingen brister i arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter. Störst brister finns det i hanteringen av handlingsplaner och aktivitetsrapporter för de som är långtidsarbetslösa.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften från och med januari 2021

Under året har många arbetslöshetskassor begärt att höja sin medlemsavgift. Orsaken är bland annat att de har ökade kostnader i samband med att taket i försäkringen har blivit högre under 2020. Hittills i år har elva arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften Ytterligare åtta arbetslöshetskassor höjer avgiften från och med 1 januari 2021.

Nyhet

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2019

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den visar också att arbetslöshetskassornas ekonomi generellt är god.

Nyhet

Konstruktionen av Arbetslöshetskassan Alfa som den kompletterande arbetslöshetskassan behöver ses över

Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion. Riskerna innebär att det kan uppstå intressekonflikter, att det finns föreningsrättsliga oklarheter och att arbetslöshetskassans styrning riskerar att bli otydlig. Därför anser IAF att det finns ett behov av att se över den kompletterande arbetslöshetskassans konstruktion. Det är slutsatser som IAF presenterar i en granskningsrapport om Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa.

Nyhet

IAF svarar på remiss om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring, enligt betänkandet i SOU 2020/37, presenterar flera reformer av arbetslöshetsförsäkringen. IAF instämmer i de reformbehov som utredningen har identifierat och instämmer även i de förslag som har lämnats i betänkandet. Det finns däremot ett antal frågor som behöver analyseras mer innan lagstiftaren beslutar om ett nytt regelverk.

Nyhet

Tipsa IAF om risker och brister

Nu startar IAF en tipsfunktion på iaf.se där allmänheten kan lämna tips om risker och brister inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Förhoppningen är att tipsen kan användas i myndighetens tillsynsarbete.

Nyhet

Ändrade föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

IAF har den 9 oktober 2020 utfärdat nya ändringsföreskrifter som innebär att myndighetens föreskrifter IAFFS 2017:5 om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten ändras på så sätt att den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet Förberedande insatser inte längre ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpligt arbete under tiden i programmet.

Nyhet

Tillsyn startar för arbetslöshetskassor med lång genomströmningstid

Flera arbetslöshetskassor har just nu lång genomströmningstid för nya ersättningsärenden. Det innebär att arbetssökande får vänta väldigt länge – i vissa fall mer än fem månader – på att få besked om hen har rätt till arbetslöshetsersättning. Nu startar IAF ett tillsynsärende som ska följa upp genomströmningstiden för tre arbetslöshetskassor.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt om att höja sin medlemsavgift. Hittills i år har åtta a-kassor höjt avgiften och i oktober höjer ytterligare tre kassor sin medlemsavgift. Avgiften till arbetslöshetskassan varierar nu mellan 110 och 175 kronor per månad.

Nyhet

Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner

IAF har granskat Arbetsförmedlingens automatiserade beslut om sanktion, när en programdeltagare inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Nyhet

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.