IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Kommunala arbetsmarknadsanställningar

Kommunerna är sedan länge en viktig aktör som anordnar insatser och aktiviteter som berör många arbetslösa personer. En åtgärd som används inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken är kommunala arbetsmarknadsanställningar. I rapporten redovisas resultatet av en granskning med syftet att belysa hur kommunerna använder sig av dessa anställningar och vilka konsekvenser det kan få för arbetslöshetsförsäkringen och dess roll som omställningsförsäkring. Granskningens resultat och slutsatser ska ses som ett bidrag till att belysa arbetslöshetsförsäkringens roll i förhållande till andra aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Nyhet

Nya föreskrifter från IAF med bestämmelser om arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Den 8 december beslutade IAF att utfärda nya ändringsföreskrifter, IAFFS 2021:3. Ändringarna berör gällande föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1 och de bestämmelser som rör arbetslöshetskassornas årsredovisningar.

Nyhet

Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

2017 förändrades den regel som begränsar hur länge en sökande kan få arbetslöshetsersättning för veckor hen har deltidsarbetat. IAF har analyserat vad den nya begränsningsregeln har haft för konsekvenser för utbetalningarna av arbetslöshetsersättning, hur den har påverkat deltidsarbetande ersättningstagare samt om den har påverkat kvinnor och män lika. Granskningen analyserar också hur förändringen har påverkat arbetslöshetsförsäkringens funktion som en omställningsförsäkring.

Nyhet

Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020

IAF har fått i uppdrag av regeringen att granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I granskningen har det även ingått att analysera hur handläggningstiderna har påverkats hos de arbetslöshetskassor som har haft en stor ökning av ersättningsansökningar under året samt att undersöka hur arbetslöshetskassorna har använt det tillfälliga bidrag som betalades ut 2020 och om det fick någon effekt.

Nyhet

Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider

Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har tidigare befunnit sig i en situation med långa handläggningstider av sanktionsärenden. IAF har granskat enheten Ersättningsprövnings handläggningstider och deras arbete att korta ner dem. Granskningen omfattar även frågan om centralisering av kontrollarbetet på Arbetsförmedlingen har påverkat enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider.

Nyhet

Hur många underrättelser låter Arbetsförmedlingen bli att skicka?

IAF har tidigare granskat hur många underrättelser Arbetsförmedlingen låtit bli att skicka. 2018 fann IAF att det så kallade mörkertalet för underrättelser var 20 procent. Den här granskningen visar att mörkertalet för underrättelser nu är mindre än en procent.

Nyhet

Fusion mellan Hamnarbetarnas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetskassan (IAF) har godkänt fusionsavtalet mellan Sveriges arbetares arbetslöshetskassa och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa. Fusionen genomförs den 1 november och innebär att medlemmarna i Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa blir medlemmar i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa.

Nyhet

Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för kontrollen av arbetssökande som använder självserviceflödet?

Arbetsförmedlingen behöver fortsätta att arbeta med att integrera och skapa förutsättningar för en väl fungerande kontroll av arbetssökande som tar del av självserviceflödet. Det framgår av granskningen 2021:13 Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll?

Nyhet

Nya ledamöter i insynsrådet för IAF

Regeringen har förordnat åtta personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?

Arbetsförmedlingen utför sin kontroll av aktivitetsrapporter på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Men trots att kontrollen av aktivitetsrapporter i stora delar fungerar tillfredsställande skickar Arbetsförmedlingen ändå inte alla underrättelser till arbetslöshetskassorna som de borde med anledning av innehållet i aktivitetsrapporterna. Detta är delar av resultatet från IAF:s granskning ” Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?”.

Nyhet

Nya nyckeltal i statistiken om arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassornas nyckeltal i vår statistikdatabas har utökats med uppgifter om personalkostnader och antal anställda.

Nyhet

Samverkan om övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är bra men kan bli bättre

En bättre samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna kan minska risken för felaktiga utbetalningar och för att lika ärenden ska handläggas olika. Även informationen till sökande kan förbättras genom ett målinriktat samverkansarbete. Det är tre resultat som beskrivs i IAF:s granskningsrapport "Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd".

Nyhet

Riskanalys och handlingsplan ska bidra till starkt kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen

IAF har flera uppdrag i regleringsbrevet för verksamhetsåret 2021 som syftar till att stärka kontrollarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. Idag lämnar vi vår återrapportering till regeringen om dessa. Den består av en riskanalys som identifierar möjliga risker för felaktiga utbetalningar och en handlingsplan för hur vi ska bidra till att motverka felaktiga utbetalningar.

Nyhet

IAF har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi för 2020

Arbetslöshetskassorna har klarat ekonomin bra under 2020 och årsredovisningarna innehåller få brister enligt de regelverk och administrativa krav som finns i IAF:s föreskrifter. Det är huvudresultatet av den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi för 2020.

Nyhet

Ny rapport om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter

IAF:s årliga granskning av Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökandes individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter visar att nio av tio arbetssökande har en handlingsplan – men arbetet brister när det gäller innehållet i handlingsplanerna. Bristerna är större när det gäller långtidsarbetslösa. IAF:s nya rapport är ett kunskapsunderlag för Arbetsförmedlingens fortsatta utveckling av verksamheten.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor ändrar medlemsavgiften

Akademikernas a-kassa sänker sin medlemsavgift med tio kronor till 130 kronor från och med den 1 oktober 2021. Från samma dag har Byggnadsarbetarnas a-kassa meddelat en höjning av sin medlemsavgift.

Pressmeddelande

Bidrag till a-kassor ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen avser att fördela 10 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF har lämnat ett förslag till regeringen på hur bidraget till a-kassorna ska fördelas.

Nyhet

Jämställdhetsintegrering

IAF har nu fastställt en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2022-2025.

Nyhet

Statistik från IAF om underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020

I rapporten "Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020" redovisar vi statistik över de underrättelser som Arbetsförmedlingen skickar när det finns skäl att anta att arbetssökande inte uppfyller villkoren för att få ersättning. Vi redovisar även statistik över de sanktioner som arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen beslutar om, och över Försäkringskassans verkställande av de beslut om avstängning som Arbetsförmedlingen tagit för programdeltagare.

Nyhet

Beslutsunderlag om bidrag till små arbetslöshetskassor

Sedan 2009 har små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader fått ett särskilt bidrag från staten. IAF har uppdraget att lämna förslag till regeringen om hur bidraget ska fördelas. För 2021 föreslår IAF att Hamnarbetarnas, Pappersindustriarbetarnas, Sveriges arbetares och Säljarnas arbetslöshetskassa får bidrag till sin verksamhet.