IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Åtta av tio ser allvarligt på fusk med arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har gjort en attitydundersökning bland personer som har fått arbetslöshetsersättning under 2023. Den visar att åtta av tio ser allvarligt på fusk med arbetslöshetsförsäkringen, att sju av tio instämmer i att det är troligt att de skulle bli upptäckta om de fuskade och att nästan sju av tio har förtroende för a-kassan och myndigheter i allmänhet.

Mathias Wahlsten, generaldirektör vid IAF– Det är viktigt att arbeta förebyggande mot bidragsfusk. En ökad spridning av bidragsfusk riskerar att leda till en ökad acceptans för fusk, och till en lägre tilltro till samhällets möjligheter att upptäcka fusk, säger Mathias Wahlsten, generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 

 Undersökningen är en del av vårt arbete med att förebygga och förhindra fusk och felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen, säger Mathias Wahlsten, generaldirektör vid IAF

Med ökad kunskap om inställningen till bidragsbrott och kontroller inom arbetslöshetsförsäkringen vill IAF bidra till arbetet med att motverka bidragsbrott, fusk och felaktiga utbetalningar

De allra flesta tycker att det är allvarligt med fusk

Tre frågor i enkäten handlar om fusk och misskötsel i arbetslöshetsförsäkringen. För alla tre frågorna bedömer mer än 80 procent av de svarande att den typen av fusk eller misskötsel är allvarligt. Att medvetet lämna felaktiga uppgifter till sin arbetslöshetskassa bedömer 87 procent som allvarligt. 

Stapeldiagram visar att 8 av tio tycker att det är allvarligt att lämna felaktiga uppgifter och att inte aktivt söka arbete när man har arbetslöshetsersättning

Nästan sju av tio har förtroende för a-kassan och för myndigheter i allmänhet

– Vi kan se att ett högt förtroende för a-kassan och Arbetsförmedlingen hänger ihop med upplevelsen av hur lätt det är att komma i kontakt med dem och hur lätt det är att göra rätt som arbetssökande, säger Tomas Brandt som är utredare vid IAF. 

Resultaten visar att en hög andel, nära sju av tio, av de svarande har förtroende för sin a-kassa och för myndigheter i allmänhet. Det gäller både kvinnor och män i målgruppen. Nästan sex av tio har även förtroende för Arbetsförmedlingen.

Enkätresultaten visar också att förtroendet hör samman med hur lätt det är att förstå reglerna och att göra rätt vid ansökan om arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen kan påverka inställningen till bidragsbrott och kontroller

 Genom att vara lätt att nå, vara tydlig i sin information till medlemmar och kunder, och ha kort väntetid på utbetalningar kan a-kassorna och Arbetsförmedlingen bidra till att både bygga förtroende och motverka fusk och felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen, säger Mathias Wahlsten. 

Enkätresultaten visar tydliga samband mellan faktorer som a-kassans och Arbetsförmedlingens nåbarhet och information och förtroendet för a-kassan, Arbetsförmedlingen och myndigheter i allmänhet. Att inte ha behövt vänta länge på att få sin första ersättning är också en viktig faktor för förtroendet för a-kassan. Målgruppens förtroende samvarierar i sin tur med inställningen till kontroller och fusk, samt med deras upplevda upptäcktsrisk vid fusk.

Rapport 2024:7 Inställningen till bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen redovisar resultatet från attitydundersökningen. I rapporten jämför IAF delar av resultatet med Ekonomistyrningsverkets attitydundersökning om bidragsbrott och kontroller som även den genomfördes under 2023.