IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.

Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program - med undantag för programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända - och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning oavsett ålder, och till den som fyllt 25 år men inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning.

Till den som är mellan 18 och 24 år och som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning lämnas istället utvecklingsersättning.

Till den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) lämnas etableringsersättning.

Arbetsmarknadspolitiska program regleras i förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (UGA) och i förordning om (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om att anvisa någon till ett arbetsmarknadspolitiskt program av viss omfattning och längd, och det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Bestämmelserna om aktivitetsstöd är på olika sätt samordnad med bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring. Dagar med aktivitetsstöd jämställs med dagar med arbetslöshetsersättning när det gäller den procentsats som ersättning ska lämnas med och vid nedtrappning av ersättning över tid. På samma sätt jämställs dagarna när det gäller antalet förbrukade dagar och ersättningsperiodens längd.

Den 1 mars 2015 infördes ett system med åtgärder – sanktioner – inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen, i syfte att harmonisera med villkoren inom arbetslöshetsförsäkringen.

Den 1 januari 2018 infördes en gemensam förordning om ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – som ersatte tidigare aktivitetsstödförordning och förordning om ersättningen för vissa nyanlända. Den nya förordningen omfattar således både aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen och innehåller ett gemensamt åtgärdssystem för både nyanlända och övriga programdeltagare. Åtgärdssystemet innebär att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som missköter sitt arbetssökande ska varnas eller stängas av från rätten till ersättning, och att den som förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet ska stängas av från rätten till ersättning.

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Förordning

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

6 kap. Varning och avstängning från rätt till ersättning

1 §   Varning och avstängning från rätt till ersättning tillämpas endast på aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning, med undantag för etableringsersättning som lämnas för deltagande i kartläggning och medverkan till upprättandet av en individuell handlingsplan.

2 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ En programdeltagare ska varnas om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl inte har
   1. medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan,
   2. lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid,
   3. besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,
   4. deltagit i insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet,
   5. sökt anvisat lämpligt arbete,
   6. sökt anvisad utbildning, eller
   7. aktivt sökt lämpliga arbeten.

Om programdeltagaren missköter sig enligt första stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället, 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället och 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

2 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ En programdeltagare ska varnas om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl inte har
   1. medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan,
   2. lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid,
   3. besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen, eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, vid en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,
   4. deltagit i insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet,
   5. sökt anvisat lämpligt arbete,
   6. sökt anvisad utbildning, eller
   7. aktivt sökt lämpliga arbeten.

Om programdeltagaren missköter sig enligt första stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället, 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället och 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle. Förordning (2022:814).

3 §   En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl
   1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,
   2. avvisat en utbildning som han eller hon har anvisats att söka och är antagen till,
   3. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, eller
   4. avvisat en erbjuden insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet.

Om programdeltagaren förlänger tiden i arbetslöshet enligt första stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

4 §   En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar om han eller hon under programtid
   1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete, eller
   2. på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.

Programdeltagaren ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt att anställningen skulle ha varat högst 10 dagar.

5 §   En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning om han eller hon medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan om ett förhållande som är av betydelse för rätt till ersättning.

Ett beslut enligt första stycket ska avse 130 ersättningsdagar. Om det finns förmildrande omständigheter får avstängningen avse färre dagar, dock lägst 45 ersättningsdagar, och om det finns försvårande omständigheter får avstängningen avse fler dagar, dock högst 195 ersättningsdagar.

6 §   Vid bedömningen enligt 2 § av om programdeltagaren har godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten ska hänsyn tas till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i.

7 §   Med utbildning enligt 2 och 3 §§ avses utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program som kan ge rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

8 §   Bestämmelsen i 44 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska tillämpas vid bedömningen enligt 2 eller 3 § av om ett arbete är lämpligt.

9 §   En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 4 § är att en programdeltagare av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till något annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör.

10 §   Avstängningen ska gälla från och med den dag då
   1. grunden för avstängningen inträffade, om avstängningen har beslutats enligt 2, 3 eller 4 §, eller
   2. Försäkringskassan inledde utredningen av grunden för avstängningen, om avstängningen har beslutats enligt 5 §.

Om ett förhållande som medför avstängning inträffar under en pågående avstängning ska dock den nya avstängningen gälla från utgången av den föregående.

I avstängningstiden ingår dagar som det skulle ha lämnats ersättning för om avstängning inte hade skett och då programdeltagaren utfört förvärvsarbete.

11 §   En avstängning enligt 2, 3 eller 4 § får inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från den dag då avstängningen började gälla enligt 10 §.

12 §   Arbetsförmedlingen prövar frågor om varning och avstängning enligt 2, 3 och 4 §§. När avstängning har beslutats ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta Försäkringskassan om beslutet samt om grunden för avstängning och dagen då grunden för avstängning inträffade.

Försäkringskassan beslutar vilka dagar som ingår i avstängningstiden.

13 §   Försäkringskassan prövar frågor om avstängning enligt 5 §.

14 §   Ärenden om varning eller avstängning ska prövas skyndsamt.

Ett beslut om varning eller avstängning gäller omedelbart.


7 kap. Interimistiska beslut och kvittning

1 §   Arbetsförmedlingen får besluta att en programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning för tid till dess att ett ärende har avgjorts, om det finns sannolika skäl att anta att myndigheten kommer att stänga av deltagaren från rätt till ersättning enligt 6 kap. 2, 3 eller 4 §.

Avstängningen ska avse det antal ersättningsdagar som kan antas komma att gälla enligt ett slutligt beslut.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta Försäkringskassan om beslutet.

2 §   Försäkringskassan får besluta om ersättning till en programdeltagare för tid till dess att ett ärende har avgjorts, om
   1. ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål,
   2. Arbetsförmedlingen beslutat att stänga av deltagaren från rätt till ersättning enligt 1 § eller enligt 6 kap. 2, 3 eller 4 §,
   3. det finns sannolika skäl att anta att Försäkringskassan kommer att stänga av deltagaren från rätt till ersättning enligt 6 kap. 5 §, eller
   4. det finns sannolika skäl att anta att deltagaren inte uppfyller villkoren för att kunna få ersättning enligt 2-4 kap.

Försäkringskassans beslut enligt första stycket ska avse den ersättning som kan antas gälla enligt ett slutligt beslut i ärendet.

3 §   Om Arbetsförmedlingen har beslutat att stänga av en programdeltagare från rätt till ersättning enligt 6 kap. 2, 3 eller 4 § och Försäkringskassan redan har betalat ut ersättning för de dagar som omfattas av beslutet, får motsvarande belopp dras av vid en kommande utbetalning.


9 kap. Uppgiftsskyldighet

För Arbetsförmedlingen
2 §   Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens tillsyn över handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden om varning eller avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller för inspektionens uppföljning på området.

För Försäkringskassan
5 §   Försäkringskassan ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens tillsyn över handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden om avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller för inspektionens uppföljning på området.

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2017-819.html

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Författningen innehåller föreskrifter om godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten  enligt 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Föreskrifterna avser programdeltagare som deltar i arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser som ger rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt samma förordning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:5) om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om i vilka fall en programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl enligt 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser för att inte aktivt söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i. (IAFFS 2020:3).

Särskilda arbetsmarknadspolitiska program och programinsatser 

2 § En programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten under hela den period som programdeltagaren deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet enligt 18 § första stycket förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. (IAFFS 2020:3).

3 § Har upphävts genom IAFFS 2020:3.

Övergångsbestämmelser

IAFFS 2017:5

  1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.
  2. De upphävda föreskrifterna (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller fortfarande för ersättningar som avser tid före ikraftträdandet.

IAFFS 2020:3

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.
  2. Den äldre lydelsen av 2 § gäller fortfarande för deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet förberedande insatser som har påbörjat en anvisad insats före ikraftträdandet.

Förarbete

Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m.

Den 1 mars 2015 trädde ett system med uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i kraft. Åtgärderna innebar en harmonisering av aktivitetsstödet med uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen.

Systemet med åtgärder – sanktioner – inom aktivitetsstödet byggde till viss del på förslag i Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Överväganden och förslag på åtgärder finns i fjärde avsnittet.

Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m.

Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt gemensamt system med åtgärder – sanktioner – för nyanlända och övriga programdeltagare ikraft. Systemet med ett gemensamt åtgärdssystem för alla programdeltagare bygger bland annat på förslag i Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Övervägande och förslag om ett gemensamt åtgärdssystem finns i fjärde avsnittet.

Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet