IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

  • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Kapitel 1 - Regelverk EU-förordningar

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning nr 883/2004). Europaparlamentets och Rådets...

  • Internationella bestämmelser

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Lag

Kassans styrelse 15 § En arbetslöshetskassa skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt suppleanter. En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant skall som statens representant...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Lag

Arbetsvillkoret 12 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde 1.

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Lag

Definition av företagare 34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen...

  • Försäkringsbestämmelser