IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreningsrättsliga bestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetskassor och medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Föreskrift

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 2 §

Föreskrift

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 1 och 20 §§

Föreskrift

Avsnitt 3 - Medlemskap

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 8 §

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

De allmänna villkoren, kravet på registrering för arbetslöshetskassorna och innebörden av registrering enligt 1 - 14 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2024
Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 2 §

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning

Styrelsens uppgifter och ansvar, styrelsesammanträden och arbetslöshetskassornas beslutsordningar enligt 15-33 §§ LAK. Regler om föreningsstämma och ombud behandlas i avsnitt 5. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2024
Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 1 och 20 §§

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Medlemskap

Reglerna för medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt 34 - 47 a §§ LAK. Det berör rätten till inträde respektive utträde ur en arbetslöshetskassa, uteslutning av medlemmar och medlemsavgifter. ...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2024
Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 8 §

Rättspraxis

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har den 27 april 2023 i mål nr 3577-22 beslutat att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagande av en dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 6 april 2022 i mål nr 5149-21.

Lag

Nya övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser till 34 och 36 §§ i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift

Paragraferna 48-49 i LAK om finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna varje månad ska betala till staten för delfinansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Medlemsavgifter som en ...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2024
Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 9-12 §§

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 5 - Föreningsstämma

Reglerna om föreningsstämma och ombud enligt 50 - 65 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision

Reglerna som gäller för arbetslöshetskassans bokföring, årsredovisning och revisorer enligt 66 - 81 a §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2024
Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 13-17 §§

Föreskrift

Ändring i 11 § Redovisningsprinciper och 14 § upphör att gälla

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 7 - Fusion

Fusion mellan arbetslöshetskassor enligt 82 - 84 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan

Regler för den kompletterande arbetslöshetskassan enligt 85 - 87 b §§ LAK. Det rör bildandet av arbetslöshetskassan, arbetslöshetskassans verksamhet, undantag från reglerna i LAK, avgiften för de ...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 3 maj 2021
Föreskrift

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 2 §.

Avsnitt 9 - Samverkan

Samverkan mellan arbetslöshetskassorna enligt 88 § LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn

Paragraferna 89 - 92 i LAK som rör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tillsyn över arbetslöshetskassorna samt om kassornas skyldighet att lämna uppgifter till IAF. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2024
Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 18-20 §§

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 5 och 7 §§