IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

De allmänna villkoren, kravet på registrering för arbetslöshetskassorna och innebörden av registrering enligt 1 - 14 §§ LAK.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 2 §

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Allmänna bestämmelser

1 §    /Upphör att gälla U:2025-10-01/ Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7-14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- melser i denna lag.

En arbetslöshetskassas verksamhet skall omfatta ett visst verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde omfattar en viss yrkeskategori eller bransch eller vissa närbesläktade sådana.

1 §    /Träder i kraft I:2025-10-01/ Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (2024:506) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7-14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar vars bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser om i denna lag.

En arbetslöshetskassas verksamhet ska omfatta ett visst verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde omfattar en viss yrkeskategori eller bransch eller vissa närbesläktade sådana.
Lag (2024:510) .

2 §   En arbetslöshetskassa kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter sedan den registrerats.

För en arbetslöshetskassas förbindelser svarar endast kassans tillgångar. I tillgångarna räknas in avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalats.

3 §   En förening kan registreras som arbetslöshetskassa endast om den har minst 10 000 medlemmar, har till ändamål att ge sina medlemmar ersättning vid arbetslöshet samt har antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer enligt denna lag.

4 §   En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslöshetskassa.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående arbetslöshetskassors företagsnamn.

Endast arbetslöshetskassor enligt denna lag får i sitt företagsnamn använda benämningen arbetslöshetskassa eller förkortningar därav. Lag (2018:1671) .

5 §   En arbetslöshetskassas stadgar ska ange
   1. arbetslöshetskassans företagsnamn,
   2. kassans verksamhetsområde,
   3. uppgift om kassan är avsedd för anställda eller företagare eller båda kategorierna,
   4. den ort i Sverige där kassans styrelse ska ha sitt säte,
   5. betalningssätt för arbetslöshetsersättning,
   6. betalningssätt för avgifter,
   7. påföljden för försummelse att till kassan betala avgift eller särskilt uttaxerat belopp,
   8. antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras suppleanter, sättet att tillsätta dem och tiden för deras uppdrag,
   9. bestämmelser om föreningsstämma,
   10. antalet ombud som ska utses till föreningsstämman, sättet att utse dem och tiden för deras uppdrag,
   11. tid för ordinarie föreningsstämma,
   12. den tid inom vilken föreningsstämman ska sammankallas, hur den ska sammankallas och hur andra meddelanden ska ges till känna för ombuden och medlemmarna, samt
   13. den tid inom vilken en medlem som vill få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma ska begära det och hur det ska göras.

Första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbetslöshetskassas stadgar innehåller annat än det som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl.
Lag (2018:1671) .

6 §   En arbetslöshetskassa får inte utöva annan verksamhet än sådan som avses i 1 § eller använda medel för ändamål som är främmande för sådan verksamhet. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge undantag från denna föreskrift, om det finns särskilda skäl. Lag (2002:543) .

Registrering av arbetslöshetskassor

7 §   En förening som vill verka som arbetslöshetskassa registreras hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Registreringen gäller från den dag ansökan om registrering kom in till inspektionen. Lag (2002:543) .

8 §   Om en arbetslöshetskassas avsedda verksamhetsområde helt eller i väsentligt hänseende skulle sammanfalla med en redan verksam arbetslöshetskassas verksamhetsområde får registrering vägras.

9 §   En arbetslöshetskassa skall för registrering anmäla
   1. sin postadress,
   2. de personer som har utsetts till
   - styrelseledamot,
   - kassaföreståndare,
   - suppleant,
   - firmatecknare,
   - revisor,
   3. de utseddas postadress och personnummer, och
   4. hur kassans firma tecknas.

Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda skall det anges.

10 §   En arbetslöshetskassa skall också för registrering anmäla varje ändring av stadgarna som beslutats av föreningsstämman.

11 §   En anmälan som sägs i 9 § görs första gången när arbetslöshetskassan ansöker om registrering enligt 7 §.
Därefter skall en anmälan göras genast efter det att en ändring inträffat i något förhållande som tidigare anmälts eller borde ha anmälts enligt 9-10 §§.

Även den som anmälan gäller har rätt att göra anmälan.

12 §    /Upphör att gälla U:2025-10-01/ Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får förelägga arbetslöshetskassan att inom en viss tid avge yttrande eller vidta rättelse, om inspektionen finner att ett beslut som anmäls för registrering eller en handling som bifogas anmälan
   1. inte har tillkommit i behörig ordning,
   2. till sitt innehåll strider mot lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, mot denna lag, mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar eller mot arbetslöshetskassans stadgar,
   3. i något viktigare hänseende har formulerats otydligt eller vilseledande.

Om en arbetslöshetskassa inte följer ett sådant föreläggande, skall anmälan avskrivas. En underrättelse om att så kan ske skall tas in i föreläggandet. Lag (2002:543) .

12 §    /Träder i kraft I:2025-10-01/ Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får förelägga arbetslöshetskassan att inom en viss tid yttra sig eller vidta rättelse, om inspektionen finner att ett beslut som anmäls för registrering eller en handling som bifogas anmälan
   1. inte har tillkommit i behörig ordning,
   2. till sitt innehåll strider mot lagen (2024:506) om arbetslöshetsförsäkring, mot denna lag, mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar eller mot arbetslöshetskassans stadgar, eller
   3. i något viktigare hänseende har formulerats otydligt eller vilseledande.

Om en arbetslöshetskassa inte följer ett sådant föreläggande, ska anmälan skrivas av. En underrättelse om att så kan ske ska tas in i föreläggandet. Lag (2024:510) .

13 §   Finns det något hinder mot registrering även efter det att ett yttrande som sägs i 12 § första stycket har avgetts och arbetslöshetskassan har haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen vägra registrering, om det inte finns anledning att ge ett nytt föreläggande. Lag (2002:543) .

14 §   För en förpliktelse som genom en åtgärd på en förenings vägnar uppkommit före registreringen svarar de solidariskt som har beslutat eller deltagit i åtgärden. Genom registreringen övergår ansvaret på arbetslöshetskassan, om förpliktelsen uppkommit efter det att föreningen bildats.

Den kompletterande arbetslöshetskassan

85 §    /Upphör att gälla U:2025-10-01/ Rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande arbetslöshetskassa. I den kompletterande arbetslöshetskassan är organisationerna som bildat föreningen medlemmar. Denna kassa kommer främst övergångsvis att handha arbetslöshetsförsäkring åt enskilda. När det gäller grundförsäkringen omfattar kassans verksamhet arbetslösa som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. När det gäller den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen omfattar verksamheten dem som är anslutna till den kompletterande kassan.

Den kompletterande arbetslöshetskassan skall godkännas av regeringen.

85 §    /Träder i kraft I:2025-10-01/ Rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande arbetslöshetskassa. I den kompletterande arbetslöshetskassan är organisationerna som har bildat föreningen medlemmar. Den kompletterande arbetslöshetskassan handhar arbetslöshetsförsäkringen för arbetslösa som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan och för arbetslösa som inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

Den kompletterande arbetslöshetskassan ska godkännas av regeringen. Lag (2024:510) .

86 §   Såväl arbetstagare som företagare kan hos kassan försäkra sig mot inkomstbortfall. En sådan försäkrad benämns ansluten.

87 §   För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmelserna i 82-84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34-47 a §§ samt 60 § om medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48 § om finansieringsavgift, i 94 g § om uppgiftsskyldighet samt i 95-97 §§ och 111-115 §§ om överklagande, omprövning och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna.
Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamöter får utses medlemmar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i föreningen.
Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföreståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51-54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av medlemsorganisationerna.
För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde stycket om styrelseledamöter i den kompletterande kassan.
Lag (2013:936) .

Överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

99 §   Utan hinder av vad som sägs i 2 § första stycket får styrelsen för en förening som vägrats registrering överklaga beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ärendet om registrering. Lag (2002:543) .

Straffbestämmelse

116 §    /Upphör att gälla U:2025-10-01/ Om en förening eller en annan organisation utan att vara registrerad enligt denna lag handhar frågor om ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, döms den som på föreningens eller organisationens vägnar deltar i en åtgärd eller ett beslut i sådan verksamhet till böter eller fängelse i högst sex månader.

116 §    /Träder i kraft I:2025-10-01/ Om en förening eller en annan organisation utan att vara registrerad enligt denna lag handhar frågor om arbetslöshetsersättning enligt lagen (2024:506) om arbetslöshetsförsäkring, döms den som på föreningens eller organisationens vägnar deltar i en åtgärd eller ett beslut i sådan verksamhet till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2024:510) .


Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Skyldighet att lämna uppgifter

3 §   En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter, firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn inte är underkastad näringsförbud.

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-836.html

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2023:1) om arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2023:1) om arbetslöshetskassor

Stadgeändring

2 § Anmälan om stadgeändring för registrering enligt 10 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor lämnas till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

En sådan anmälan lämnas:

  • elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens digitala tjänster, eller
  • per post.

Till anmälan om registrering av stadgeändring ska förutom stadgeändringen bifogas en bestyrkt kopia av stämmoprotokollet eller ett bestyrkt utdrag av stämmoprotokollet av vilket det ska framgå att föreningsstämman beslutat om stadgeändringen.

Rättspraxis

IAF har inte beviljat registrering av ändring av stadgar

IAF beslutade att föreslagen stadgeändring stred mot bestämmelserna i LAK. Kammarrätten gjorde bedömningen att den föreslagna stadgeändringen i viktiga hänseenden formulerats otydligt och till sitt innehåll strider mot LAK. IAF har därför haft fog för sitt beslut att vägra registrering. (Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 oktober 2016 i mål nr 2158-15.)