IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vanliga förkortningar

 
Förkortning Förklaring
AFFS Arbetsförmedlingens författningssamling
ALF Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
ALFFo Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
AMSFS Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling
Bet Betänkande
BFN Bokföringsnämnden
Ds Departementsserien
EES Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
EU Europeiska unionen
FAR Organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
FÖD Försäkringsöverdomstolen
HFD Högsta förvaltningsdomstolen
IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
IAFFS Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling
JO Justitieombudsmannen
JK Justitiekanslern
IL Inkomstskattelag (1999:1229)
KAS-lagen Lag (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
upphävd 1998-01-01
LAK Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
LAKFo Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd
LO Landsorganisationen
Prop Proposition
PRV Patent- och registreringsverket
RegR Regeringsrätten
Regeringsrättens årsbok
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen, numera Föreningen Svenskt Näringsliv
SFS Svensk författningssamling
SO Arbetslöshetskassornas samorganisation, numera Sveriges a-kassor
SOU Statens offentliga utredningar