På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Internationella bestämmelser

Regler om arbetslöshetsersättning för personer som flyttar, tillfälligt arbetar i ett annat land eller söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Kapitel 8 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15.

Kapitel 5 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

Kapitel 1 - Regelverket

Kortfattad information om principer och personkretsen för förordning nr 883/2004 och förordning nr 1408/71. Det ges även information om vad som gäller för anställda i internationella organisationer ...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny SFS

”Nordisk konvention den 18 augusti 2003 om social trygghet”, SFS 2004:114, är borttagen och ersatt av ”Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012”, SFS 2013:134.

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning

Vilket lands lagstiftning som ska tillämpas enligt artikel 11 i förordning nr 883/2004 när en person har arbetat i ett eller flera medlemsländer. Kapitlet handlar även om de speciella regler om ...

 • Internationella bestämmelser

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater

Den nordiska konventionen om social trygghet, bilaterala avtal om social trygghet och EU-ländernas avtal med Schweiz. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny artikel 15

Uppdateringar enligt nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012, SFS 2013:134. Artikel 15 har förts in och uppdateringar till de nya lydelserna har gjorts.

Kapitel 4 - Samarbete och informationsutbyte mellan institutionerna

Medlemsländernas behöriga myndigheter ska samarbeta och information ska lämnas mellan länderna enligt artikel 76 och artikel 78 i förordning nr 883/2004. Kapitlet handlar även om att medlemsländerna ...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 2 april 2012

Textjustering

En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

Kapitel 5 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

När försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare vilka har fullgjorts i ett tidigare arbetsland kan läggas samman med perioder i det senaste arbetslandet ...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 april 2017

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner

Hur arbetslöshetsersättningen ska beräknas enligt artikel 62 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 3 oktober 2016

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

Kapitel 7 - Artikel 63 – Undantag från regeln om bosättning

När det finns undantag från regeln om bosättning enligt artikel 63 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 8 juni 2012

Ändring i förordning

Ändring i artikel 63 förordning nr 883/2004 med anledning av den nya artikeln 65a i samma förordning, förordning nr 465/2012.

Kapitel 8 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning

När en arbetslös kan åka till ett annat medlemsland och ha kvar rätten till arbetslöshetsersättning enligt artikel 64 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 2 maj 2018

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15.

Kapitel 9 - Artikel 65 – Arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än i den behöriga staten

Villkoren för den som är arbetslös och som har arbetat i ett annat medlemsland än där den har varit bosatt, så kallad gränsarbetare, enligt artikel 65 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 augusti 2016

Ändring i föreskrift

IAFFS 2015:1, 2 § är ändrad genom IAFFS 2016:2 om övergång mellan stater.

Kapitel 10 - Artikel 70 – Återbetalning av arbetslöshetsförmåner mellan medlemsstater

Återbetalning av arbetslöshetsförmåner mellan medlemsländerna när en person har varit bosatt i och arbetat i olika länder, enligt artikel 65.6 och artikel 65.7 i förordning nr 883/2004 och artikel 70...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 maj 2014

Två nya flikar

Två nya flikar har lagts till. Under fliken ”Förordning nr 883/2004” har delar av artikel 65 förts in. Under fliken ”Nordiska konventionen om social trygghet” har artikel 15 och 18 förts in.