IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringsbestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Föreskrift

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Ändring i föreskrift IAFFS 2018:2 om arbetslöshetsförsäkring

Ändring i 11 §, punkt 2 under Rubriken Tid som jämställs med förvärvsarbete, Beräkning av tid med avgångsvederlag.

Rättspraxis

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Dom meddelad av Högsta förvaltningsdomstolen den 1 oktober 2020 i mål nr 2245-19

Förordning

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Ytterligare tillfällig höjning av dagpenningtaket

Högsta inkomstrelaterad dagpenning från och med dag 101 i ersättningsperioden höjs tillfälligt från 760 till 1000 kronor under perioden den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 13 april 2020
Förarbete,Lag

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret från och med den 13 april 2020 som innebär att varje medlemsmånad mars till och med december 2020 räknas som fyra månader. Notera att arbetsvillkoret också tillfälligt ändras med innebörden att arbetsvillkoret inte behöver uppfyllas inom medlemstiden för att uppfylla medlemsvillkoret, se avsnitt 4.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m.

Allmänna villkor för rätt till ersättning med utgångspunkt i de så kallade grundvillkoren i 9 § ALF. I grundvillkoren anges att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete, vara ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 5 maj 2020
Föreskrift

Bestämmelserna som gäller lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla

Den 29 april utfärdade IAF nya ändringsföreskrifter (IAFFS 2020:2) som innebär att bestämmelserna i 1 kap. 2−9 §§ och 7 kap. 5 § IAFFS 2018:2, som gällde lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla.

Föreskrift

Ändring i föreskrift

Ändring av 1-2 §§ samt ny 2 a §. Konsoliderad föreskrift 2019:1, ändring i IAFFS 2017:2.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 § ALF i samband med utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning ur en arbetslöshetskassa. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 30 januari 2020
Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 10 §.

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Hur arbetsvillkoret räknas ut och vad som kan tillgodoräknas som arbete för att uppfylla arbetsvillkoret enligt 12-18 §§ ALF. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande både...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 3 maj 2021
Föreskrift

Ändring i föreskrift IAFFS 2018:2 om arbetslöshetsförsäkring

Ändring i 11 §, punkt 2 under Rubriken Tid som jämställs med förvärvsarbete, Beräkning av tid med avgångsvederlag.

Rättspraxis

Dom meddelad av Högsta förvaltningsdomstolen den 1 oktober 2020 i mål nr 2245-19

Föreskrift

Ändring i IAFFS 2018:2, 4 § p. 1 och 3

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ersättningens form, karenstid och ersättningstidens längd enligt 19-23 §§ ALF. Hur avstängningsdagar påverkar ersättningen under en vecka behandlas i avsnitt 9. Hur arbetsvillkoret prövas anges i ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 13 april 2020
Lag

Karensvillkoret avskaffas tillfälligt

Ny övergångsbestämmelse från och med den 13 april 2020 som innebär att karensvillkoret inte tillämpas på ansökningar för perioden 2020-03-30 – 2021-01-03, det vill säga kassakortsveckor 14 – 53 2020.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 21 §, Övergångsbestämmelser.

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Beräkning av normalarbetstid, dagsförtjänst för arbetstagare, omräkning, skyddsregler och dagpenningens storlek enligt 23 a - 30 §§ ALF. För att en arbetslöshetskassa ska kunna betala ut ersättning...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 29 juni 2020
Förordning

Ytterligare tillfällig höjning av dagpenningtaket

Högsta inkomstrelaterad dagpenning från och med dag 101 i ersättningsperioden höjs tillfälligt från 760 till 1000 kronor under perioden den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tillfällig ändring för den inkomstrelaterade dagpenningen

För den inkomstrelaterade dagpenningen införs tillfälligt ett golv på 255 kronor genom ändring av 4 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lägsta möjliga inkomstrelaterade ersättning motsvarar därmed ersättning med grundbelopp fullt ut. Ändringen tillämpas retroaktivt från den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,Lag

Tillfälliga ändringar i lag och förordning

I 24 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring införs ett tillfälligt bemyndigande för regeringen att fastställa ett golv för grundbeloppet. I 3 och 4 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring höjs tillfälligt grundbeloppet till 510 kronor respektive det förhöjda taket för inkomstrelaterad ersättning till 1 200 kronor. Samtidigt införs ett golv för grundbeloppet på 255 kronor. Ändringarna gäller till och med den 3 januari 2021.

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m.

Samordning av arbetslöshetsersättning och pension eller annan ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan enligt 31 - 33 §§ ALF. Avsnittet handlar också om tillfällig arbetslöshetsersättning ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 31 och 32 §§, övergångsbestämmelser. 33 § upphör att gälla. Förordning (1997:835 om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 5 §, övergångsbestämmelser.

Avsnitt 8 - Företagare

Behandlar bestämmelser om företagare enligt 34 - 37 b §§ ALF. Avsnittet redovisar det nya företagarbegreppet i lagen om arbetslöshetsförsäkring som knyts till kriterierna i inkomstskattelagen. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 29 juni 2020
Förordning

Rubrikjustering i Förordning om arbetslöshetsförsäkring

Rubriken över 5 d §, som hamnat fel vilket vi tidigare informerat om, flyttas ner till över 5 e §.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Angående tillfälliga 5 d § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Vi vill uppmärksamma att nya 5 d § om företagares arbetslöshet hamnat under fel rubrik i förordningen och att vi därför uppdaterat senaste ändringen i vår regelsamling med följande information: Observera att den nya 5 d § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring har hamnat under fel rubrik. Bestämmelsen tar sikte på företagares arbetslöshet och ska ligga under rubriken ”Företagares arbetslöshet”, och inte under rubriken ”Ersättning till personer som kombinerat anställning med företagande”. Arbete pågår med att justera detta.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,Lag

Tillfälliga ändringar i lag och förordning

I 36 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring införs tillfälligt bemyndigande för regeringen att föreskriva, alternativt vidaredelegera föreskriftsrätt, om undantag från 5-årsregeln när företagare lägger sin verksamhet vilande. Med stöd av bemyndigandet införs ny 5 d § i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring som stadgar att 5-årsregeln inte ska tillämpas under 2020. Tidigare 5 d och 5 e §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring får beteckningarna 5 e och 5 f §§.

Avsnitt 9 - Arbetslöshet del av vecka och säsongsarbetslöshet

Hur arbetslöshetskassorna ska beräkna antalet dagpenningbelopp och ersättning vid säsongsarbetslöshet enligt 38 - 42 §§ ALF. Arbetslöshetskassorna beräknar antalet dagpenningbelopp, dvs. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 5 maj 2020
Föreskrift

7 kap. 5 § har upphört att gälla

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 7 §, SFS 2017:4

Avsnitt 10 - Bisyssla

Under vilka förutsättningar en sökandes extraarbete kan godkännas som en bisyssla enligt 39 - 39 a §§ ALF. Extraarbetet kan antingen vara en anställning eller verksamhet i en egen rörelse. En godkänd...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetförsäkringen, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:835): Ändring i 24, 24 a §§