På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringsbestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Rättspraxis

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning.

Rättspraxis

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

Dom i kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-12-13, mål nr 2495-18

Rättspraxis

Avsnitt 8 - Företagare

Dom i Kammarrätten

Nytt rättsfall angående företagarbegreppet. Kammarrätten i Jönköpings dom den 24 september 2019 i mål nr 2613-2614-18.

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m.

Allmänna villkor för rätt till ersättning med utgångspunkt i de så kallade grundvillkoren i 9 § ALF. I grundvillkoren anges att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete, vara ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 21 oktober 2019
Föreskrift

Ändring i föreskrift

Ändring av 1-2 §§ samt ny 2 a §. Konsoliderad föreskrift 2019:1, ändring i IAFFS 2017:2.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Rättspraxis

Dom i kammarrätten

Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3613-15.

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 § ALF i samband med utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning ur en arbetslöshetskassa. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 30 januari 2020
Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 10 §.

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Hur arbetsvillkoret räknas ut och vad som kan tillgodoräknas som arbete för att uppfylla arbetsvillkoret enligt 12-18 §§ ALF. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande både...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag

Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 13 b §.

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ersättningens form, karenstid och ersättningstidens längd enligt 19-23 §§ ALF. Hur avstängningsdagar påverkar ersättningen under en vecka behandlas i avsnitt 9. Hur arbetsvillkoret prövas anges i ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 21 §, Övergångsbestämmelser.

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Beräkning av normalarbetstid, dagsförtjänst för arbetstagare, omräkning, skyddsregler och dagpenningens storlek enligt 23 a - 30 §§ ALF. För att en arbetslöshetskassa ska kunna betala ut ersättning...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 7 oktober 2019
Rättspraxis

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Stycke inom fliken Rättspraxis om att semestertillägg inte ska tillgodoräknas i inkomstunderlaget utgår som följd av Högsta förvaltningsdomstolens uttalande i HFD 2017 ref. 47 att alla arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i inkomstunderlaget. Tre domar från HFD har även fått sina referatsbeteckningar.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 26 §. 27 § upphör, övergångsbestämmelser.

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m.

Samordning av arbetslöshetsersättning och pension eller annan ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan enligt 31 - 33 §§ ALF. Avsnittet handlar också om tillfällig arbetslöshetsersättning ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 31 och 32 §§, övergångsbestämmelser. 33 § upphör att gälla. Förordning (1997:835 om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 5 §, övergångsbestämmelser.

Avsnitt 8 - Företagare

Behandlar bestämmelser om företagare enligt 34 - 37 b §§ ALF. Avsnittet redovisar det nya företagarbegreppet i lagen om arbetslöshetsförsäkring som knyts till kriterierna i inkomstskattelagen. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 januari 2020
Rättspraxis

Dom i Kammarrätten

Nytt rättsfall angående företagarbegreppet. Kammarrätten i Jönköpings dom den 24 september 2019 i mål nr 2613-2614-18.

Rättspraxis

Kammarrättsdom om en fiskare ska anses som företagare eller ej

Nytt stycke om fiskare med anledning av Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 682-19.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 9 - Arbetslöshet del av vecka och säsongsarbetslöshet

Hur arbetslöshetskassorna ska beräkna antalet dagpenningbelopp och ersättning vid säsongsarbetslöshet enligt 38 - 42 §§ ALF. Arbetslöshetskassorna beräknar antalet dagpenningbelopp, dvs. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 7 §, SFS 2017:4

Avsnitt 10 - Bisyssla

Under vilka förutsättningar en sökandes extraarbete kan godkännas som en bisyssla enligt 39 - 39 a §§ ALF. Extraarbetet kan antingen vara en anställning eller verksamhet i en egen rörelse. En godkänd...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetförsäkringen, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:835): Ändring i 24, 24 a §§