IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Internationella bestämmelser

Regler om arbetslöshetsersättning för personer som flyttar, tillfälligt arbetar i ett annat land eller söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Kapitel 8 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15.

Kapitel 5 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

Kapitel 11 - Återkrav av förmåner som har betalats ut felaktigt: avräkning och indrivning

När förmåner kan återkrävas för personer som har fått felaktiga förmåner från ett medlemsland och är bosatta i ett annat medlemsland, enligt artikel 84 i förordning nr 883/2004 och artikel 71 i ...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 1 oktober 2012

Textrevidering

Artiklar och text som handlar om Kronofogdemyndighetens arbete angående indrivning är borttagna.